بیمـار مـردی اسـت کـه بـه علـت افسـردگی برای ایشـان فلوکســتین تجویــز شــده اســت و از قبــل هــم داروی تیوریدازیــن مصــرف میکــرده اســت:

novindaroo - - تجویز -

N=100 N=100 R/ ‪Cap. Fluoxetine 20mg‬ BD 25mg Tab.Thioridazine TDS

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.