سال به باال تایید شده است. ژل دیفریـن یـک درصـد، اولیـن دارو در دسـته داروهـاي رتینوئیـدي اسـت کــه بــراي درمــان آکنــه و بــدون نی ـاز ب ـه نس ـخه تایی ـد ش ـده اس ـت. ایــن ژل حــاوي اولیــن ترکیــب فع ـال ب ـراي درم ـان ب ـدون نی ـاز ب ـه نســخه آکنـ

novindaroo - - Fda -

)IOL(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.