بــه عنــوان دارویــي بــراي درمــان سـازمان غـذا و دارو امریـکا ژل یـک آکنـه ولگاریـس در بیمـاران محـدوده درصـــــد دیــفریــــــن سـني12سـالبـهبـاالوبـاتجویـز را بــراي پزشـک مـورد تاییـد قـرار گرفـت. درمـان آکنـه بـدون نیـاز بـه نسـخه و میلیونهــا نفـ

novindaroo - - Fda -

adapalene) (differin

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.