داروســازی و دارو از زمــان پیــش از تاریـخ، بخشـی از سـیر تکاملی انسـان بـوده اسـت. تـا دوران قـرون وسـطی، یـک متخصـص، بـه عنـوان پزشـک، داروسـاز و شـفادهنده معنـوی جامعـه فعالیــت میکــرد. در اروپــا، اماکنــی شــبیه داروخانههــا از قــرن دوازدهــم میــ

novindaroo - - ذرهبین -

)WHO(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.