روز جهانــی آلزایمــر 21( ســپتامبر) در س ـال 4٩٩1 ب ـه مناس ـبت دهمی ـن ســالگرد تأســیس ســازمان جهانــی آلزایمــر نامگــذاری شــد و بــه طــور چشـمگیری از آن زمـان تاکنـون رشـد کــرده اســت؛ از جملــه سلســلهای از رویدادهــا کــه در حــال حاضــر بــا ع

novindaroo - - پرونده -

پنجمین ماه آلزایمر هر 3 ثانیه 1 نفر زوال عقل مرز ندارد

E

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.