بـرای درمـان ایـن بیمـاری عـاوه بـر مصـرف دارو بایـد نکاتـی نیـز رعایـت شـود: اگـر پـس از ورود بـه رختخـواب و پـس از حـدود 30 دقیقـه بیمـار بـه خــواب نرفــت بایــد از رختخــواب خــارج و کار دیگــری را شــروع کنــد و تــا کامــا احســاس خــواب آلودگــی ن

novindaroo - - اختصاصی -

درمان

mg 1 N=20 R/ ‪Tab. Lorazepam‬ N=20 Triazolam Tab. 25mg ‪Tab .Hydroxyzine‬ N=20 مؤثرترین داروهای کاهش وزن برای درمان چاقی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.