نحوه همکاری با نشریه نوین دارو ۱.

novindaroo - - آگهی -

از ارسال مقاالت علمی و تخصصی و تحلیلهای صاحب نظران و کارشناسان بهصورت تایپی همراه با مشخصات کامل نویسنده و یک قطعه عکس پرسنلی با ذکر ماخذ استقبال میکنیم. نشــریه در رد، قبول، ویرایش، اصــاح و یا تلخیص مطالب مختار است. مقاالت ارسالی بههیچ عنوان مسترد نمیشود. مســئولیت مطالب چاپ شده بر عهده نویسنده بوده و نشریه هیچگونه تعهدی نسبت به مواضع اعام شده نخواهد داشت. آرا و نظــرات منــدرج در مقــاالت، نامههــا و.... لزوما نظر گردانندگان نشریه نیست. هرگونه مســئولیت آگهیها و نیازمندیهای مندرج در نشریه نوین دارو بر عهده شــخصیت حقیقی یا حقوقی آگهی دهنده و متقاضیان استفاده از خدمات این آگهیها و نیازمندیها است و نشریه نوین دارو در این موارد هیچگونه مسوولیتی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.