مدیــر کل ســامت اجتماعــی روانــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت در یکــی دو مــاه گذشــته در مــورد آخریــن وضعیــت قانــون ســامت روان بــه خبرگزاری هــا گفتــه ۲1ســالکارمســتمر و کارشناســی در تدویــن ایــن الیحـه قانونـی انجـام شـده و پـس از تشــکیل کارگ

novindaroo - - گزارش -

آخریـن وضعیـت قانـون سـامت روان اولویــت الیحــه ســامت روان چیســت؟ الیحـه سـامت روان فقـط بخشـی از نیازهـا را برطـرف میکنـد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.