محققـان بلژیکـی و انگلیسـی در تحقیقـی بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه مصـرف مکملهـای کلسـیم در مـواردی ممکـن اسـت منجـر بـه آسـیب مغـزی شـود. بیمـاران مبتـا بـه آرتـروز بـرای اسـتحکام اسـتخوانهای خـود و کنتــرل بیماریشــان از مکملهــای کلســیم اســتفاده میکننـ

novindaroo - - تجویز -

منابع این خبرها در دفتر نشریه موجود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.