اختــال در عملکــرد غــده تیروئیــد از بیماریهـای نسـبتا شـایعی اسـت کــه تظاهــرات بالینــی گســترده ای شــامل اختــال در عملکــرد بــه صـورت تحـت بالینـی تـا وضعیـت حــاد تهدیــد کننــده زندگــی، دارد: ایــن فرآینــد در ابتــدا آرام و بــدون عامــت اســ

novindaroo - - دندان -

نشانهها ماحظات دندانپزشکی عائم نشانهها ماحظات دندانپزشکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.