در جراحــی لیزیــک پــس از برداشــتن فلــپ (ورق نازکــی) از قرنیـه لیـزر انجـام میشـود و بعـد از انجـام لیـزر، پزشـک فلـپ قرنیـه را بــه جــای خــود برمیگردانــد. در جراحــی فمتولیزیــک، بــرش فلــپ قرنیــه بــا دســتگاه بیــزر فمتوســکند انجــام میشــود

novindaroo - - تازهها -

تفـاوت بیـن لیزیـک، فمتولیزیک، الزک و ؟PRK آیــا تفاوتــی بیــن روشهــای جراحــی فــوق وجــود دارد و ک ـدام روش نتایـ ج بهت ـری دارد؟ میتــوان جراحــی انجــام داد؟ لیــزری آیــا بیمارانــی کــه تنبلــی چشــم دارنــد هــم میتواننــد لیزیــک شــوند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.