در صــورت داشــتن شــرایط عمــل منعــی بــرای انجــام لیزیــک نیســت ولــی احتمــال بازگشــت شــماره چشـم در ایـن مـوارد بیشـتر اسـت.

novindaroo - - تازهها -

آیـا بـرای افـرادی کـه دوربینـی و شـماره چشـم مثبـت دارنـد هـم لیزیـک موثـر اسـت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.