افــرادی کــه حداقــل ۹1 ســال کامــل داشــته باشــند، حداقــل یــک ســال شــماره چشــم آنهــا ثابــت مانــده باشــد و دیــد آنهــا بــا عینــک کامــل باشــد، بیمــاری چشــمی یــا جســمانی کــه نتایــج عمــل را محــدود کنــد نداشــته باشــند و تصویربــردا

novindaroo - - تازهها -

چــه کســانی میتواننــد از جراح ـی لی ـزر اگزایمـ ر اس ـتفاده کننــد؟ عائــم عفونــت بعــد از عمــل چیســت ؟ در صــورت بازگشــت بخشــی از شــماره چشــم آیــا میتــوان دربــاره جراحــی کــرد؟ آیــا میتــوان پیرچشــمی را هــم بـا جراحـی لیـزری درمـان کرد؟ آیــا دســتگاههای لیــزر مختلــف در نتیجــه جراحــی لیزیــک موثرنــد؟ عوامــل خطرســاز قبــل از عمــل چیســت؟ چـه مـدت پـس از عمـل بایـد از عینـک آفتابـی اسـتفاده کـرد؟ چنــد روز پــس از عمــل میتوانیــم بــا مانیتــور و رایانــه کار کنیــم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.