اگــر چــه عــوارض در صــورت انتخــاب صحیــح بیمــار شــایع نیســتند امــا از عــدم اصــاح کامــل دیــد یــا بــدون عینــک تــا عفونــت شــدید چشــم و کمبینایــی یــا نابینایــی نیــز گــزارش شــده اســت بنابرایــن رعایــت مســائل بهداشــت فـردی بعـد از ع

novindaroo - - تازهها -

عــوارض احتمالــی جراحــی لیزیــک چیســت؟ چنــد روز پــس از عمــل بــه مرخصــی نیــاز اســت؟ اســتفاده از لنــز تماســی از چــه م ـدت قب ـل از عمـ ل بایـ د قطـ ع شــود؟ آیــا احتمــال بازگشــت شــماره چشـم پـس از عمـل وجـود دارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.