یکــی دیگــر از میهمانــان ایــن نشســت هماندیشــی کــه میــان بـزرگان صنعـت داروسـازی کشـور و اعضــای گــروه بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی در هتــل اســپیناس برگــزار شــد، نایبرئیــس کمیســیون بهداشــت و درمـان بـود. محمـد حسـین قربانـی و گف

novindaroo - - گزارش -

حــوزه ســامت، اولویــت دوم دولــت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.