بـا توجـه بـه اهمیـت بیمـاری سـکته مغ ـزی و ناتوانیه ـا و م ـرگ و می ـری باالیــی کــه میتوانــد بــه همــراه داشــته باشــد، شــاید مهمتریــن کار بــرای پیشــگیری از افزایــش آن اطاعرسـانی بـه مـردم باشـد. انجمـن ســکته مغــزی بــا همیــن هــدف از ســال

novindaroo - - گزارش -

اولوی ـت اصل ـی درم ـان بیمـ اران س ـکته مغ ـزی، آم ـوزش اسـ ت امکانـات درمانـی سـکته مغـزی در بیمارسـتانها بالقـوه اسـت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.