عرضــه مراقبتهــای دارویــی بهتــر ب ـه جامع ـه ب ـا شناس ـایی مش ـکات و نیازهــای بیمــار و اطمینــان از کیفیــت زندگ ـی وی، ی ـاری کن ـد. مهارتهـای ارتباطـی مؤثـر بـه آنهـا کمــک میکنــد تــا اطاعــات دقیــق و جام ـع از بیم ـار دریاف ـت و آم ـوزش دارویـ

novindaroo - - صنف -

آموزشدهنده )Teacher(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.