افزایــش آگاهــی در مــورد ایــن بیمــاری، بخــش مهمــی از برنامههــایروز اســت. گرچــه یکــیازشــایعترین بیماریهــای تنفســی بــا بیــش از 328 میلیــون نفــر مبتــا در نقــاط در ســال 1997 در همــکاری بـا مؤسسـه قلـب، ریـه و خـون ملـی آمریــکا، مؤسســات

novindaroo - - ذرهبین -

دســتورالعملهای طــرح جهانــی بیمــاری مزمــن انســدادی ریــه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.