ایــن بیمــاری بــر اســاس آخریــن ســنداســتراتژیهای بــرای تشــخیص، درمــان و پیشــگیری از یــکاختــالمتــداول قابلپیشــگیری و درمــان اســت کــه ب ـا محدودی ـت عب ـور ه ـوای مق ـاوم مشــخص میشــود. ایــن نشــانه معمــوالً پیشرونــده و در راههــای هوایـ

novindaroo - - ذرهبین -

چیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.