دولت هیچ سودی برای عل فعالیتهایشــان ضــروری و مفیــد و خـدا بیامـرز بـوده اسـت. داروخانههایی هــدف اصلیشــان جــذب منافــع و بودنــد کــه داروهــای ترکیبــی یــا عوایـدبـرایدیگـرانوجامعـهباشـد. بــه قــول امروزیهــا داروهــای وظیفــه تربیــت افــراد بــر

novindaroo - - گفتگو -

رهبر مژدهایآذر در گفتگوی اختصاصی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.