گـروه دارای دیابـت نـوع اسـت. نکتـه: تشـخیص دیابـت بـر اسـاس و200 اتفاقــی همــراه بــا بــروز عایمــی مثــل تشــنگی، پلــیاوری، خســتگی و لتــارژی اســت. هــدف از درمــان ایــن نــوع از دیابــت رســیدن بــه پارامترهــای زیــر اســت: طبق دستور پزشک طبق د

novindaroo - - اختصاصی -

≤126 BS≤ ‪FBS > 140mg/dl‬ ‪8% > Hba1c‬ R/ ‪Tab.Glibenclamide 5mg‬ 500mg 05/mg N=100 R/ Tab.Metformine N=100 R/ Tab.Repaglinide N=100

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.