دیابــت شــیرین یکــی از شــایعترین بیماریهـای مزمـن در دنیاسـت کـه میلیونهـا نفـر بـه آن مبتـا هسـتند. نســخههای دارویــی ایــن بیمــاری کــه در ادامــه درج شــده، نمونــه هســتند و پزشــک معالــج میتوانــد بـا نظـر خـود داروهـا، روش اسـتفاده از آنه ـا و

novindaroo - - اختصاصی -

‪130mg / dl ≤FBS‬ 180mg/dl≤2hpp Lispro NPH Detemir Aspart 100 Regular+NPH Regular 2 R/ Vial.Insulin ‪units/ml N =‬ ‪Vial.Insulin NPH‬ 100Units/ml N=2 R/ Vial(penfill).Insulin ‪Glargine 100units/ml N=2‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.