دیابت، استراتژی درم تشــکیل میدهنــد. پزشــک عمومــی دورهدیـده دیابـت، مسـئولیت اصلـی را در ایــن تیــم برعهــده دارد. در کنــار او پرسـتار به کارهـای آموزشـی و حمایتی بیمــار میپــردازد؛ یعنــی ارزیابیهــای الزم قبــل از ویزیــت پزشــک را انجــام میدهـد،

novindaroo - - ذره بین -

مروری بر اصول درمان دیابت و نقش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.