پزشــک عمومــی دورهدیــده در تیــم درم ـان دیاب ـت نقش ـی مه ـم و اساس ـی دارد. حتــی در کشــورهای پیشــرفته مثــل آمریــکا، کانــادا، اســکاندیناوی و انگلسـتان فـرد دیابتی بهوسـیله پزشـک عمومــی ویزیــت میشــود و اگــر الزم بـود، بـه متخصـص یـا فوقتخصـص

novindaroo - - ذره بین -

نق ـش پزش ـک عموم ـی را دسـ ت کـم نگیریـد اهمیــت شخصیســازی درمــان دیابــت

)Individualization(

دیابــت، بیمــاری چندوجهــی اســت تازههــای دارویــی و پیشــرفتهای اخیــر در درمــان د یا بــت

DPP4 .GLP1 ‪GIP GLP‬ DPP4 .GLP1 GLP1 GLP1 GLP1 DPP4 GLP1

مزایــای درمانهــای جدیــد دارویــی

DPP4 GLP1 GLP1

از دارو نبایــد انتظــار معجــزه داشــت

)SGLT2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.