در هــر فــرد بزرگســالی کــه بــه تازگــی مبتــا بــه آســم شــده اســت، بایــد بــه آســم شــغلی شــک کــرد. عائــم تنفســی از قبیــل ویــز، تنگــی نفــس، گرفتگــی قفسهســینه، ســرفه و خلــط در آســم شــغلی شــبیه آســم غیرشــغلی اســت. عائــم ناشــی از

novindaroo - - اختصاصی -

ایــن بیمــاری چگونــه تشــخیص داده می شــو د ؟

IgE

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.