در صورتــی کــه فــرد شــاغلی عائــم آســم را بیــان کــرد، بایــد بــه ایــن ســواالت پزشــک پاســخ دهــد: اولیـن بـار چـه زمانـی متوجـه بـروز عائـم شـده؟ عائم تا چه حد شـدت دارد؟ آیــا عائــم تنفســی زمانــی کــه از محیـط کار دور هسـتید، بهتـر میشـود؟

novindaroo - - اختصاصی -

مراجعه به پزشک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.