خسخس سینه کوتاهی تنفس احساس تنگی در قفسه سینه عدم تحمل ورزش و فعالیتها سرفه آبریــزش بینــی، احتقــان بینــی و تحریــکات چشــمی کــه حتــی تــا مدتهــا پــس از قطــع تمــاس بــا مــاده محـرک ادامـه مـی یابـد. معمـوال عائـم آسـم شـغلی طـی ایـام کاری پیشـرف

novindaroo - - اختصاصی -

عائم آسم شغلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.