ایــن داروهــا شــامل فلوتیــکازون، مومتــازون، بکلومتــازون اســت؛ شــایعترین داروهایــی کــه بایــد چنــد روز متوالــی یــا چنــد هفتــه مصــرف شــوند تــا تاثیرشــان مشــخص شــود.

novindaroo - - اختصاصی -

داروهای کنترل آسم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.