انقالب در درمان هپاتیت پس از یک دهه

novindaroo - - Fda -

شــرکت گیلیــاد ‪Gilead Scienc-(‬ )es روز 10 نوامبــر 2016 برابــر بــا 20 آبــان مــاه اعــام کــرد کــه ســازمان غــذا و داروی آمریــکا ،)FDA( داروی ‪Vemlidy )tenofovir alafena-‬ )mide,TAF را بـرای درمـان عفونـت ویروسـی هپاتیـت B مزمـن )HBV( در بیمـاران بالـغ بـا بیمـاری کبـدی جبـران شــده تأییــد کردنــد. دوز ایــن دارو 25 میلیگـرم اسـت و بـه صـورت یـک بـار در روز مصــرف میشــود. بــر روی بســتهبندی ،Vemlidy یــک هشــدار درج شــده اســت کــه نشــاندهنده خطــر اســیدوز الکتیــک و هپاتومگالــی شــدید همــراه بــا کبــد چ ـرب و تشــدید حــاد شــدید هپاتیــت B پــس از درمــان اســت. ایــن دارو یــک پــرودراگ جدیــد و هدفمنــد از تنوفوویــر اســت کــه اثــر ضــد ویروســی اثبــات شــده مشــابه و در دوزی کمتــر از یــک ســوم داروی ‪Viread® )tenofovir diso-‬ ‪300 )proxil fumarate, TDF‬ میلیگرمــی شــرکت گیلیــاد دارد. دادههــا نشــان میدهنــد از آنجایــی کــه Vemlidy دارای پایــداری پاســمایی باالتــر اســت و در مقایســه بــا Vireda، بســیار مؤثرتــر تنوفوویــر را بــه هپاتوســیتها میرســاند، میتوانــد در دوزی پایینت ـر داده ش ـود ک ـه منج ـر بــه تنوفوویــر کمتــر در جریــان خــون میشــود. در نتیجــه،ydilmeV دارای پارامترهـای ایمنـی آزمایشـگاهی کلیـوی و اســتخوانی بهبودیافتــه نســبت بــه Viread اســت. بــه گفتــه دکتــر کالویــن پــان، اســتاد مرکــز پزشــکی دانشــگاه نیویــورک و محقــق در کارآزماییهــای بالینــی ،Vemlidy هپاتیــت B مزمــن، یــک بیم ـاری تهدیدکنن ـده حی ـات اس ـت ک ـه 2.2 میلیـون نفـر در آمریـکا بـه آن مبتـا هســتند. کارآزماییهــای بالینــی ثابــت کردنــد کــه ایــن دارو بــا پارامترهــای ایمنـی کلیـوی و اسـتخوانی بهبودیافتـه در قیــاس بــا Viread مؤثــر اســت و پیشـرفت مهمـی بـرای افـرادی کـه بـا ایــن بیمــاری مزمــن زندگــی میکننــد، بــه حســاب میآیــد. اطاعــات 48 هفتــهای از 2 مطالعــه بینالمللــی فــاز 3 (مطالعــات 108 و )110 در می ـان 12۹8 بیم ـار بال ـغ مبت ـا بــه هپاتیــت B مزمــن کــه درمــان انج ـام ن ـداده بودن ـد ی ـا تجرب ـه درم ـان داشــتند، منجــر بــه تأییــد Vemlidy شــده اســت. در مطالعــه ‪425 ،108‬ بیمــار HBeAg منفــی را بــا Vemlidy یــا Viread تصادفیســازی و درمــان کردنــد. مطالعــه 110 شــامل تصادفیســازی و درمــان 873 بیمــار HBeAg مثبــت بــا Vemlidy یــا Viread بـود. هـر دوی ایـن مطالعـات بــر اســاس درصــد بیمــاران دارای هپاتیــت B مزمــن کــه میــزان DNA وی ـروس هپاتی ـت B در خ ـون آن ـان در هفت ـه 48 درم ـان ب ـه زی ـر IU/mL رســیده بــود، بــه نقطــه پایانــی اولیــه خــوددربرابــریبــا دســت یافتنــد. در تجزیـه و تحلیـل یکپارچـه از هـر دو ایـن مطالعـات، بیمارانی کـه Vemlidy دریافـت کـرده بودنـد، پیشـرفتهایی را در پارامترهــای آزمایشــگاهی کلیــوی و اســتخوانی مشــخص در مقایســه بــا کسـانی کـه بـا Viread درمـان شـده بودنـد، نشـان دادنـد. همچنیـن بیمارانـی کــه از Vemlidy اســتفاده کردنــد، دارای نــرخ باالتــری از عــادی شــدن سـطوح آالنیـن آمینوترانسـفراز )ALT( در خ ـون خ ـود از نظ ـر کم ـی بودن ـد. Vemlidy و Viread بـه طـور کلـی بــه خوبــی توســط بیمــاران در هــر دو مطالعــه تحمــل شــدند و عــدم تــداوم مطالعـه بـه علـت عـوارض جانبـی، بـه ترتیـب 1 و 1.2 درصـد بـود. شـایعترین عـوارض جانبـی گـزارش شـده در ایـن مطالع ـات ش ـامل س ـردرد، درد ش ـکمی، خسـتگی، سـرفه، تهـوع و کمـردرد بـوده و بــه میــزان مشــابهی در بیمارانــی کــه هــر یــک از ایــن دو دارو را مصــرف کـرده بودنـد، رخ دادهانـد. دکتــر جــان میلیــگان، رئیــس و مدیــر ارشــد اجرایــی شــرکت گیلیــاد میگویــد: «گیلیــاد از میانــه دهــه 0۹۹1 می ـادی ب ـرای بهب ـود و آس ـانتر ک ـردن مراقبـت در افـرادی کـه دچـار هپاتیـت B مزمــن هســتند، تــاش میکنــد. Vemlidy نخسـتین دارویـی اسـت که در ح ـدود ی ـک ده ـه اخی ـر ب ـرای ای ـن بیمـاری تأییـد شـده اسـت. مـا از معرفی یـک گزینـه تـازه و مؤثـر بـرای کمـک بــه پیشــبرد مراقبــت طوالنیمــدت در ایــن بیمــاران هیجــانزده هســتیم.»

دسترسی جهانی

گیلیـاد بـرای کمـک بـه امـکان دسترسـی بــه Vemlidy بــرای همــه افــرادی ک ـه ب ـه آن نیــاز دارنــد، ب ـدون در نظ ـر گرفتـن جایـی کـه زندگـی میکننـد یـا منابعــی کــه در اختیــار دارنــد، متعهــد اســت. ایــن شــرکت از ســال ،2003 یــک واحــد کســبوکار بــا تمرکــز بــر گســترش دسترســی بــه دارو در کشـورهای بـا درآمـد پاییـن اختصـاص داده اس ـت. گیلی ـاد ب ـا ش ـرکای تج ـاری منطقــهای در ایــن کشــورها بــرای ارائــه داروهــای HBV بــا قیمــت کاهشیافتـه در 125 کشـور کـم درآمـد و بـا درآمـد متوسـط همـکاری میکنـد. در حــال حاضــر Vemlidy بخشــی از موافقتنامــه صــدور مجــوز ژنریــک ایـن شـرکت اسـت و بـا تأییـد ،FDA شـرکای تولیـدی ممکـن اسـت تولیـد و توزیـع یـک نسـخه ژنریـک از ایـن دارو را کننــد.

اطالعات ایمنی مهم

اســیدوز الکتیــک و هپاتومگالــی شــدید همـراه بـا کبـد چـرب از جملـه مـواردی از مرگومیــر، بــا مصــرف آنالوگهــای نوکلئوزیـدی گـزارش شـده اسـت. ام ـکان دارد قط ـع درم ـان ض ـد هپاتی ـت B، منجــر بــه تشــدید حــاد شــدید هپاتیــت B شــود. عملکــرد کبــدی بایــد در بیمارانــی کــه درمــان ضــد هپاتیـت B از جملـه Vemlidy را قطع میکننــد، از نزدیــک از هــر دو جنبــه بالینــی و آزمایشــگاهی بــرای حداقــل چندیـن مـاه پیگیـری شـوند. در صـورت نیـاز ممکـن اسـت از سـرگیری درمـان ضــد هپاتیــت B الزم باشــد.

هشدارها و احتیاطها:

خطــر ایجــاد مقاومــت HIV-۱ در بیمـاران دارای عفونـت همزمـان HBV/ :HIV-1 بــا توجــه بــه ایــن خطــر، Vamlidy بــه تنهایــی بــرای درمــان عفونــت HIV-1 توصیــه نمیشــود. ایمنــی و کارایــی ایــن دارو در ایــن بیمــاران منتشــر نشــده اســت. آزمــون آنتیبــادی HIV بایــد پیــش از شــروع درمـان بـا Vamlidy بـه تمـام بیمـاران مبتــا بــه HBV پیشــنهاد شــود و در صـورت مثبـت بـودن، بایـد یـک رژیـم ترکیبــی ضــد رتروویروســی مناســب بــرای آنهــا اســتفاده شــود. ب ـروز ی ـا بدت ـر ش ـدن اخت ـال کلی ـوی: مــواردی از نارســایی حــاد کلیــوی و ســندروم فانکونــی بــا مصــرف پرودراگهــای تنوفوویــر گــزارش شــده اســت. در کارآزماییهــای بالینــی ،Vamlidy هیــچ مــوردی از سـندروم فانکونـی یـا آسـیب لولههـای کلی ـوی مش ـاهده نش ـده اس ـت. بیم ـاران دارای اختــال عملکــرد کلیــوی یــا مصرفکنن ـده عوام ـل نفروتوکس ـیک (از جملـه NSAIDهـا)، در خطـر فزاینـده واکنشهــای جانبــی مرتبــط بــا کلیــه هسـتند. مانیتورینـگ کلیـوی: کراتینیـن سـرم، فسـفر سـرم، کلیرانـس کراتینیـن، قنــد ادرار و پروتئیــن ادرار پیــش از درمـان و در حیـن آن در همـه بیمـاران واجــد شــرایط ارزیابــی شــود.

عوارض جانبی

س ـردرد، درد ش ـکمی، خس ـتگی س ـرفه، ته ـوع و کم ـردرد، ش ـایعترین ع ـوارض جانبـی بودنـد.

تداخالت دارویی

تجویــز همزمــان Vemlidy بــا داروهایـی کـه عملکـرد کلیـه را کاهـش داده یـا در ترشـح فعـال توبولـی رقابـت میکننــد، ممکــن اســت غلظــت تنوفوویــر و خطــر عــوارض جانبــی را افزایــش دهــد. مصــرف همزمــان Vemlidy بــا ایــن داروهــا توصیــه نمیشــود: اکسکاربازپی ـن، فنوباربیت ـال، فنیتوئی ـن، ریفابوتیـن، ریفامپیـن، ریفاپنتیـن و مخمر ســنتجان. آنهــا موجــب کاهــش غلظــت و اثــر درمانــی تنوفوویــر میشــوند. داروهایــی کــه بــه شــدت فعالیــت P-gp و BCRP را تحــت تأثی ـر ق ـرار میدهن ـد، میتوانن ـد باع ـث تغیی ـرات در ج ـذب Vemlidy ش ـوند.

میزان و نحوه صحیح مصرف:

دوزاژ: در بزرگسـاالن، یـک قـرص یـک بـار در روز همـراه غـذا میـل شـود. اختــال کلیــوی: در بیمــاران دارای کلیرانــس کمتــر از ‪mL/min 15‬ توصیــه نمیشــود. اختــال کبــدی: در بیمــاران دارای اختــال کبــدی جبراننشــده توصیــه نمی شــو د .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.