زنجیره تأمین دارو، نیازمند حمایت

در گردهمایی بزرگ معاونین غذا و داروی سراسر کشور مطرح شد

novindaroo - - نشستخبری - آریا کیانی

«بحـران» بهتریـن کلمـهای بـود کـه متولـی داروی کشــور توانســت بــرای وضعیــت نظـام دارویـی ایـران بـر زبـان بیـاورد. دکتر رسـول دینارونـد در همایـش معاونیـن غذا و داروی سراســر کشــور کــه در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران برگـزار شـد، فرصـت را مغتنـم شـمرد تـا اندکــی بــا بــزرگان داروی کشــور درد دل کنـد و بـه آنهـا ایـن هشـدار را بدهـد کـه بـرای چارهاندیشـی، تنهـا تـا آخـر آذرمـاه فرصــت باقیمانــده اســت. وی گایهمنــد از ایــن بــود کــه دیگــر تــوان مقابلــه بــا برخــی البیهــا را نــدارد. ازنظــر او ادامــه ایـن شـرایط، منجـر به بازگشـت قاچـاق و تقلـب بـه بـازار دارویـی کشـور میشـود. بــازاری کــه بــه ادعــای آقــای رئیــس، کلــی تــاش صــورت گرفتــه بــود تــا از شـر دالالن نجـات یابـد. دینارونـد البتـه از شـکل رفتـار پزشـکان نیـز گایهمنـد بـود و افزایـش مصـرف داروهـای خارجـی را به تجویزه ـای نادرس ـت آن ـان نس ـبت داد. وی گفــت: «بــه خاطــر بدهــی ســنگین مراکـز درمانـی و دارویـی بـه شـرکتهای توزیـع نگـران هسـتیم کـه زنجیـره تأمیـن دارو دچـار خلـل شـود.» دینارونـد بـا بیـان اینکـه اگـر اوضـاع از دسـت خـارج شـود، کنت ـرل آن خیل ـی س ـخت اس ـت، هش ـدار داد: «تجربـه مـن ایـن اسـت کـه کمبودهای دارویــی درمــان نمیشــود بلکــه بایــد آن را پیشــگیری کــرد.» وی تصریــح کــرد: «چــون بدهــی را در ســطح دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــه شــرکتهای پخــش دارو نمیدهیــم، قــدرت پیشــگیری مــا دچــار مشــکل میشــود؛ درســت اســت کـه مطالبـات دانشـگاههای علـوم پزشـکی زیـاد اسـت و بیمههـا پـول را نمیپردازنـد امـا بخشـی از پـول را بایـد بـه شـرکتهای دارویــی پرداخــت کننــد و نبایــد اجــازه دهیــم ســهم دارو در دانشــگاههای علــوم پزشـکی نادیـده گرفتـه شـود.» رئیــس ســازمان غــذا و دارو ادامــه داد: «ایـن اظهـارات بـه خاطـر ایـن نیسـت کـه بــه شــرکتهای دارویــی بخواهیــم پــول بدهیـم بلکـه میخواهیـم کمبـود دارویـی در کشـور ایجـاد نشـود. چـون اگـر کمبـود دارویــی ایجــاد شــود ، درمــان آن طــول میکشــد.» وی بــا تاکیدبــر اینکــه در ســطح وزارت بهداشــت و دانشــگاههای علــوم پزشــکی بایـد نسـبت به این مسـئله حسـاس باشـیم تــا ایــن مشــکل حــل شــود، ادامــه داد: «حداکثـر زمـان مـا نیـز تـا آذرمـاه اسـت و بعـد از آن نمیدانیـم دیگـر چـه بایـد کـرد. ممکـن اسـت حـوزه دارو در کشـور دچـار چال ـش و خط ـر ش ـود و ت ـا 2 م ـاه آین ـده دسترسـی مـردم بـه دارو در حـوزه بسـتری و ســرپایی بــه خاطــر پرداخــت نشــدن مطالبـات شـرکتهای دارویـی بـا مشـکل مواجـه شـود.» دینارونـد افـزود: «حـدود 32 قلـم کمبـود دارویـی داریـم کـه ایـن عـدد سـال گذشـته ۹2 قلـم بـوده و بعیـد اسـت کـه در سـال 6۹ بـه عـدد 20 در ایـن زمینـه برسـیم.» رئیـس سـازمان غـذا و دارو گفـت: «قانونـا دیگــر نمیتوانیــم مقابــل برخــی البیهــا بایســتیم. بطورمثــال در مــورد 2 داروی آمریکایـی و کـرهای بیماری گوشـه، عدهای زمیــن و زمــان را بــه هــم میدوزنــد کــه جل ـوی داروی ژنری ـک ک ـرهای را بگیرن ـد درحالیکــه قیمــت داروی کــرهای 20 میلیــارد تومــان کمتــر از نــوع آمریکایــی اسـت.» وی تصریـح کـرد: «نگرانـی داریـم کــه ســختگیری در اقتصــاد مقاومتــی منجـر بـه پیدایـش قاچـاق و تقلب شـود و بازارهـای مافیایـی و زیرزمینـی بـرای بـازار قاچــاق راه میافتــد. بطورمثــال بــه بیمــه میگویی ـم ب ـه داروهای ـی ب ـدون شناس ـه و داروهـای قاچـاق ، پـول ندهیـد ؛ امـا بیمـه طــرح را زیــر ســؤال میبــرد و میگویــد پــول داروهــای بــدون شناســه را چگونــه پرداخ ـت کنی ـم.» رئیـس سـازمان غـذا و دارو گفـت: «هنـوز پزشــکان بهراحتــی، بیمــاران گرفتــار را تشـویق میکننـد کـه بجـای داروی ایرانـی و ژنریـک، داروی خارجـی و برنـد مصـرف کننــد یــا حتــی در مــواردی داروهایــی تجویـز میکننـد کـه در فهرسـت دارویـی ایــران نیســت.» وی افــزود: «بنابرایــن در برنامه ششـم توسـعه پیشـنهادات ممنوعیت تجویــز داروهــای خــارج از فهرســت و ممنوعیــت حمایــت از داروهــای برنــد و واردات ـی مش ـابه داخ ـل را ارائ ـه کردهای ـم.» دینارونــد افــزود: «نظــارت بــر عرضــه و تقاضــای تجهیــزات پزشــکی نهتنهــا در بیمارسـتانهای دولتـی بلکه حتـی در بخش خصوصــی وجــود دارد و هرچنــد عرضــه باقیمـت گرانتـر در بخـش خصوصی سـال گذشـته مجـاز بـود امـا امسـال جـرم اسـت و قیمـت آنهـا در دو بخش یکسـان اسـت.» وی تصریـح کـرد: «دو اسـتان در زمینه تأمین تجهیـزات پزشـکی بـرای بیمـاران بـه دوران قبـل از طـرح تحـول سـامت برگشـتند و دس ـتاوردهای ط ـرح تح ـول دارد ب ـه خط ـر میافتــد درحالیکــه تأمیــن تجهیــزات پزش ـکی داخ ـل بیمارس ـتان از اولویته ـای طـرح تحـول سـامت بـود.» در ادامـه ایـن مراسـم وزیـر بهداشـت نیـز گفــت: «صــادرات دارو در قبــال واردات 00۹ میلیـون یـا 1 میلیـارد دالری آن افتخـار نیســت. قبــا میــزان صــادرات دارو 1.3 بــوده کــه حــاال ایــن رقــم بــه 1.2 دهــم افزایـش یافتـه امـا سـازمان غـذا و دارو زیاد بـه ایـن آمـار و ارقـام بهایـی ندهـد، آنهـم در شـرایطی کـه هنوز میـزان صـادرات دارو قابلمقایســه بــا واردات آن نیســت.» دکتـر سـید حسـن هاشـمی بـا تأکیـد بـر اینکـه هنـوز بـا صـادرات 3 میلیـارد دالری دارو شـاید بیشـتر از 10 سـال آینـده فاصلـه داریـم، تصریـح کرد: «البتـه آرزو بـر جوانان عیــب نیســت. هرچنــد کــه خوشــبختانه بــا پیگیریهــای ســازمان غــذا و دارو بهواسـطه حمایـت از تولیـدات داخـل و بـا کمـک بـه ارتقـای کیفیـت ایـن محصوالت 10 درصــد از بازارهــای دارویــی کــه در اختیـار شـرکتهای خارجـی و بینالمللـی ب ـوده ب ـه ش ـرکتهای داخل ـی اختص ـاص یافتـه بهگونـهای کـه هماکنـون 70 درصـد از مارکـت هـای دارویـی ایـران در اختیـار شــرکتهای دارویــی داخلــی قرارگرفتــه اس ـت.» وزیـر بهداشـت بـا بیـان اینکـه جلوگیـری از واردات و اجبــار بــرای مصــرف مــواد و داروهایــی کــه شــاید کیفیــت مناســبی ندارنـد، هنـر نیسـت، تأکیـد کـرد: «اجبـار در مصرف دارو و تجهیزات میسـر نیسـت مگـر بـا شـرکت در رقابتهـای بازارهـای جهانـی و پیشـروی در آن بهگونـهای کـه در ایـن زمینـه برنـده شـویم و البتـه اینکـه ســازمان غــذا و دارو در کنــار ســندیکا در جهــت افزایــش صــادرات بهواســطه ارتق ـاء کیفی ـت تولی ـدات داخل ـی ت ـاش میکنــد هــم قابلتقدیــر اســت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.