یت و توان رقابت

novindaroo - - گفتگو -

قیمتگذاری دارو را مناسب نمیدانند تولیدکنن ـده در نظ ـر میگیری ـم، قیم ـت پایینــی باشــد. قیمــت داروهایــی کــه بیولوژیــک بــوده، جــزء محصــوالت ســطح بــاالی دنیــا هســتند و در شــرکتهای داخلــی تولیــد میشــود، غالبـًًا بـا 60 درصـد قیمـت برنـد اصلـی اســت. ایــن باعــث میشــود کــه ایــن شــرکتها تــوان رقابتــی خــود را از دســت بدهنــد و نتواننــد در بخــش تحقیــق و توســعه هزینــه کننــد و وارد بازارهــای بینالمللــی شــوند. ایــن داروه ـا در ای ـران 0۹ درص ـد داروه ـای برنــد اســت و مشــکات زیــادی در رشـد صنعـت داخلـی ایجـاد میکنـد.»

اقتصاد دارو، اقتصاد سالمت

آســیبهای ایــن معضــات زمانــی دوچنــدان میشــود کــه بدانیــم درواقــع اقتصـاد دارو، بخش عظیمـی از اقتصاد کل نظ ـام س ـامت را ش ـامل میش ـود. س ـید حســامالدین شــریف نیــا در توضیــح ایــن مســئله میگویــد: «بــرای توضیــح مقولـه پراهمیـت اقتصـاد دارو، ابتـدا بایـد یــک کلیــت را تحــت عنــوان اقتصــاد س ـامت در نظ ـر بگیری ـم ک ـه در قال ـب آن اقتصـاد دارو شـکل میگیـرد. متأسـفانه امـروز یـک تصـور اشـتباه در خصـوص ســازوکار اقتصــاد دارو وجــود دارد. بایــد بــه ایــن

نکتــه توجــه کنیــم کــه اگــر قصــد تعریــف رشــته اقتصــاد و مدیریــت اقتصــاد دارو را داریـم، بایـد آن را بـه دو بخـش مجـزا تبدیــل کنیــم کــه ممکــن اســت هیــچ ارتباطـیهـم بـه یکدیگر نداشـته باشـند. بخـش اقتصـاد دارو زیرمجموعـه اقتصـاد ســامت قــرار میگیــرد و بــه بررســی فراینـد هزینـه اثربخـش بـودن داروهایـی میپــردازد کــه وارد نظــام ســامت میشـوند. اگـر بخواهیـم بـه زبـان سـاده اقتصـاد دارو را تعریـف کنیـم، میتوانیـم بگوییـم کـه ایـن رشـته بـه ایـن سـؤال پاســخ میدهــد کــه آیــا بــار هزینــهای دارویـی کـه وارد نظـام سـامت میشـود، بـرای ایـن نظـام قابـل تحمـل اسـت یـا خیــر؟ درواقــع در اقتصــاد دارو، داروهــا را ب ـا یکدیگ ـر مقایس ـه و از می ـان آنه ـا بهتریــن مقولــه را بــرای ورود بهنظــام ســامت انتخــاب میکننــد.» وی ادامــه میدهــد: «در همــه کشـورهای جهـان، 3 اصـل کلـی بـرای ورود دارو بــه نظــام ســامت وجــود دارد. اصــل اول اثربخشــی، اصــل دوم ایمنــی و اصــل جدیدتــر و ســوم مربـوط بـه همیـن اقتصـاد داروسـت که آنهـا را ازنظـر بـار هزینـهای بررسـی میکن ـد. درواق ـع ب ـا تمس ـک ب ـه ای ـن اصــل، داروهــا بــه ایــن شــرط وارد نظــام ســامت میشــوند کــه هزینــه اثربخشــی آنهــا ثابتشــده باشــد. یعنـی بـه ازای هزینـهای کـه بـرای نظام ســامت ایجــاد میکننــد، اثربخشــی الزم را هـم داشـته باشـند. ایـن تعریـف خیلـی سـاده رشـته اقتصـاد دارو اسـت کـه در ایـران حـدود 8 سـال اســت پیگیــری شــده و فارغالتحصیــان آن در مکانهــای مختلــف فعالیــت میکننــد.» ش ـهابالدین جنی ـدی جعف ـری نیـز معتقـد اسـت: «سـندیکای صاحبـان صنای ـع دارویــی همیش ـه ســعی داش ـته کــه دارو را بهعنــوان یــک کاالی اســتراتژیک نــگاه کنــد، ولــی بایــد بــا یـک نـگاه دقیقتـر بتوانـد یـک توجیـه اقتصـادی را بـرای صنعـت دارو داشـته باشـد. طبیعتـا ایـن اتفـاق خواهـد افتـاد کـه بـازار سـرمایه، انگیـزه الزم را بـرای ســرمایهگذار ببینــد. مــن فکــر میکنــم یـک مقـدار بایـد بـا توجـه بـه شـرایطی کـه در حـال حاضـر در کشـور وجـود دارد، بــازار دارویــی را بــه ســمتی پیـش ببریـم کـه روی کیفیـت دارویـی برنامهریــزی بیشــتری شــود. قیمتهــا کمــی رقابتیتــر باشــد.» عضــو هیئتمدیــره انجمــن داروســازان ایــران ادامــه میدهــد: «شــاید ایــن بهصـورت یـک سـنت و رویـهای اسـت کـه در سـالیان مختلـف وجـود داشـته و طـی سـی و چنـد سـال گذشـته هـم ایـن تعییــن قیمتگــذاری دارو در خصــوص کاالهــای اساســی کــه انجــام میشــده بــه دارو هــم بهعنــوان یــک داروی اسـتراتژیک نـگاه میکـرده. البتـه از جهتی هـم فرصـت بـوده و هـم تهدیـد. فرصت بـوده کـه بتوانـد بـازار دارویـی کشـور را کنتـرل کنـد و بـا بـازار سـیاه مبـارزه کنـد و بتوانــد بــازار را بهعنــوان یــک بــازار مؤثـر در نظـام سـامت بـه یک شـرایطی ســوق دهــد کــه قابلکنتــرل باشــد. امــا تهدیـد آن میتوانـد کمبـود کیفیـت دارو باشـد و عـدم بـهروز شـدن کارخانههـای داروسـازی و عـدم یـک چرخـه اقتصادی مناســب در بــازار دارویــی. امــا در حــال حاضــر در مــورد داروهــای برنــد و برن ـد و در م ـورد داروه ـای او ت ـی س ـی و نســخهها و داروهایــی کــه نیــاز بــه نس ـخه پزش ـک ندارن ـد، تدابی ـر مناس ـب و اقدامــات بســیار خوبــی در وزارت بهداشـت در حـال انجـام شـدن اسـت که در آن هزینهه ـای بازاریاب ـی و بس ـتهبندی دیدهشــده اســت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.