خبر ویژه

novindaroo - - اختصاصی -

دارو صرفــا در حــوزه صنعــت تفســیر نمیشــود

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه کنشــگران حــوزه دارو، صرفــًا کنشــگران اقتصــادی نیسـتند، گفـت: «وجـه اجتماعـی و علمـی حــوزه داروی کشــور بیشــتر از وجــه اقتصـادی آن برجسـتگی دارد و تأثیرگذارتـر اسـت. بـه عبارتـی دیگـر دارو یـک حـوزه چنــد ســاحتی اســت.» بـه گـزارش نویـن دارو دکتـر علـی ربیعـی ادامــه داد: «دارو را نمیتوانیــم فقــط در حـوزه صنعـت تفسـیر کنیـم چراکـه دارو با فرهنـگ، رفـاه اجتماعـی، سیاسـت، فقـر و کاهـش آالم مـردم ارتبـاط دارد. مـا شـاهد بودیــم کــه چگونــه در دوران تحریمهــا دارو توانس ـت نی ـاز م ـردم را تح ـت تأثی ـر قـرار دهـد.» وی در ادامـه بـه ارتبـاط حـوزه فعالیتهــای داروســازان و وزارت تعــاون، کار و رفـاه اجتماعـی اشـاره کـرد و گفـت: «وزارتخانـهای کـه مـن مسـئولیت آن را بـر عهـده دارم از جهـات مختلـف بـا کاری که داروسـازان انجـام میدهنـد ارتبـاط نزدیـک و ملمـوس دارد. شـاید برجسـتهترین ارتباط مـا در حـوزه بیمههـا باشـد امـا مـن معتقدم کـه الزم اسـت داروسـازان و وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی عـاوه بـر تعامـات اقتصــادی، تــاش خــود را بــرای ایجــاد رفــاه و کاهــش فقــر گســترش دهنــد. چراکـه ایـن معضـات بهانـدازه کافـی بـا حـوزه سـامت و دارو در ارتبـاط هسـتند.» وی افـزود: «خوشـبختانه دوسـتان سـندیکا و فعــاالن ایــن حــوزه از خوشنامتریــن و دلس ـوزترین اف ـراد کش ـور هس ـتند و ای ـن موضـوع نویـد ایـن را میدهـد کـه آنهـا هـم بـه ایـن حـوزه نـگاه تجـاری صـرف ندارنـد و نگاهشـان بـه حـوزه دارو بـا نـگاه مـن یکسـان اسـت.» دکتــر ربیعــی در ادامــه بــه رویکــرد کان اقتصــادی کشــور کــه مبتنــی بــر اقتصــاد مقاومت ـی اس ـت اش ـاره ک ـرد و اف ـزود: «در بحـث اقتصـاد مقاومتی هـم نظام سـامت، هــم نظــام رفــاه و هــم تولیــد و توســعه کش ـور از اهمی ـت وی ـژهای برخوردارن ـد و دارو بهتنهایــی تمــام ایــن مباحــث را در خــود جــای داده اســت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.