سخن روز

novindaroo - - حکیمخانه -

کمبــود نقدینگــی مهمتریــن چالــش ایــن روزهــای صنعــت داروســازی

اکبر برندگی نایبرئیــس اول ســندیکای صاحبــان صنای ـع داروه ـای انس ـانی ای ـران عـدم وجـود نقدینگـی یکـی از مهمتریـن مشـکات فعلـی صنایـع داروسـازی ایـران اسـت و تـا زمانـی کـه ایـن مشـکل حـل نشــود، نبایــد انتظــار حضــور ایــران در بازاره ـای جهان ـی را داش ـت. ورودی صنعـت پـول اسـت و زمانـی کـه نقدینگــی دچــار مشــکل شــود، صنایــع بهناچــار میبایســت از طریــق بانکهــا اقــدام بــه تأمیــن منابــع مالــی کننــد. گــزارش 6 ماهــه منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت حاکـی از آن اسـت کـه بهـره و تسـهیاتی کـه از طــرف بانکهــا بــه صنعــت داروســازی داده شـد، معـادل سودشـان اسـت. بنابراین وقتـی صنعتـی دچـار مشـکات نقدینگی باشــد، نبایــد انتظــار اصــاح GMP و توســعه بازارهــای صادراتــی را داشــت. بــرای نمونــه زمانــی انجــام مطالعــات بیوکوواالنســی (کــه الزمــه حضــور شــرکتهای داروســازی در بازارهــای جهان ـی اس ـت)، 10 میلی ـون توم ـان ب ـود؛ امـا در حـال حاضـر ایـن هزینـه بـه باالی 100 میلیــون تومــان رســیده اســت. نحــوه نظــام قیمتگــذاری داروهــای تولیـد داخـل مناسـب نیسـت. صنعتـی در بازارهــای جهانــی موفــق عمــل خواهــد کــرد کــه بتوانــد بازارهــای داخلــی را منحصــرا در اختیــار داشــته باشــد. امــا متأســفانه نظــام فعلــی قیمتگــذاری داروهـای تولیـد داخـل، صنایع داروسـازی را در داخــل کشــور هــم دچــار مشــکل کــرده اســت. سیاســتهای دارویــی کشــور بایــد در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی باشـد. از آنجایی کـه نظـام دارویـی کشـور ژنریـک اسـت، میبایسـت دسـت ژنریـک سـازان را بازتـر گذاش ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.