بررسی تداخات دارویی

novindaroo - - ذره بین - دکتر محمدرضا نیسیان فارماکولوژیست

نسخه 1 بیمـار خانمـی اسـت 42 سـاله که پزشـک بـه علـت اختاالت سـایکوتیک و افسـردگی همـراه بـا وسـواس بـرای ایشـان تیوریدازیـن و فلووکسـامین تجویز نموده اسـت: /R ‪Tab.Thioridazine 25mg N=100‬ TDS Cap.Fluvoxamine N=50 100mg

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.