ادامه از صفحه قبل

novindaroo - - صنف -

بیمارسـتانها را طراحـی و اجـرا نماینـد. در نظامهـای مختلـف سـلامت بـا توجـه بـه نـوع تأمیـن مالـی و نظـام پرداخت و سـایر عوامــل، مدلهــای مختلــف اداره امــور بیمارســتانها میتوانــد عــلاوه بــر تأمیــن سـلامتی مـردم سـایر اهـداف تولیدکنندگان خدمـات را در بیمارسـتانها محقـق سـازد. ایــن روشهــا در همــه دنیــا بــه اجــرا گذاشــته میشــوند و کارایــی و اثربخشــی متفاوتـی دارنـد. بیمارسـتان بهعنـوان یـک سـازمان اداری، مالـی و اقتصـادی شـناخته میشــود. بنابرایــن اداره آن مســتلزم دارا بــودن دانــش و مهارتهــای لازم در ایــن زمینههــا اســت. مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی دربرگیرنـده مجموعـه فعالیتهـا و وظایف اساســی مدیریــت شــامل برنامهریــزی، سـازماندهی، هماهنگـی، رهبـری، کنتـرل و ... در عرصــه بهداشــت و درمــان اســت. مدیــر خدمــات بهداشــتی و درمانــی بایــد قــادر باشــد نیازهــای داخلــی و خارجــی سـازمان را شناسـایی کـرده و به آنها پاسـخ دهــد و بهعنــوان یــک هماهنگکننــده و رهبــر در سیســتم بهداشــتی و درمانــی در فراهــم آوردن ســلامت و رفــاه اجتماعــی افـراد جامعـه تـلاش کنـد. در کشـور مـا متوسـط زمـان پذیـرش بیمار تـا تعیین تکلیـف نهایـي 219 دقیقه اسـت؛ یعنــي از زمــان پذیــرش بیمــار در بخــش اورژانــس تــا تعییــن تکلیــف نهایــي او بهطــور متوســط 3 ســاعت و نیــم طــول ميکشــد. زمانــي کــه موجــب صدمــات جســمي، روحــي و خســارات مالــي غیــر جبرانــي ميشــود. بيشــک یکــي از مهمتریــن دلایــل بــروز ایــن مشــکل و سـایر مشـکلات موجـود در بیمارسـتانها، نبــود مدیریــت قــوي و توانمنــد اســت. امــروزه چنیــن مدیریتــي نیــاز بــه دانــش تخصصـي دارد. دانشـي کـه در کشـور مـا در رشــته مدیریــت خدمــات بهداشــتي ـ درمانـي آمـوزش داده ميشـود. در حقیقـت از طراحـي سـاختمان تـا برنامهریـزي بـراي ایجـاد، اداره، توسـعه و احتمـالاً تعطیـل یک بیمارســتان نیازمنــد بهرهگیــري از اندیشــه متخصصــان رشــته مدیریــت خدمــات بهداشــتي ـ درمانــي اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.