گزارش خبری ویژه پرونده

novindaroo - - پرونده -

سـلیقه پـردازی در سـازمان غـذا و دارو بـه حداقـل رسـیده اسـت

نخســتین همایــش ارتقــای ســلامت اداری و مقابلــه بــا فســاد، همزمـان بـا روز جهانـی مقابلـه بـا فسـاد )9دسـامبر( بـا حضـور مسـئولان و متولیـان مقابلـه بـا فسـاد، معاونیـن غـذا و دارو، مدیـران بازرســی و حقوقــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی و خدمــات درمانـی مناطـق کشـور در آزمایشـگاه مرجـع سـازمان غـذا و دارو برگــزار شــد. رئیـس سـازمان غـذا و دارو در ایـن همایـش با بیـان اینکـه اقدامات خوبــی درزمینــهٔ مبــارزه بــا قاچــاق کالاهــای ســلامت انجامشــده اسـت، تأکیـد کـرد: «البتـه مقابله بـا فسـاد، امـری بزرگداشـتی نبوده بلکـه موضوعـی دائمـی اسـت. اگـر در حـوزه مبـارزه بـا فسـاد ابتدا پیشـگیری انجام شـود بسـیار مناسـب اسـت و ایـن کاری اسـت که سـازمان غـذا و دارو بـا جدیـت آن را پیگیـری میکنـد». دکتـر رسـول دینارونـد بابیـان اینکـه بـرای هـر دسـتگاه اجرایـی که بـا مسـائلی ماننـد صـدور مجـوز، پروانه و ... سـروکار داشـته باشـد، زمینـه فسـاد هـم در آن وجـود دارد، ادامـه داد: «مـا در سـازمان غـذا و دارو ســعی کردیــم تــا بتوانیــم ســلیقه پردازیهــا را بــه حداقــل رسـانده و بهجایـی برسـیم کـه هیـچ فـردی نتوانـد بـرای صـدور مجـوزی اعمـال سـلیقه کنـد. بنابرایـن اگـر قانـون نهادینـه شـود حـذف سـلیقه پردازیهـا میسـر اسـت». دینارونــد افــزود: «در ایــن راســتا ســامانهای را طراحــی کردیــم و سیاسـتهای تعییـن شـده از سـوی کارشناسـان را در آن بارگـذاری کردهایــم. بنابرایــن تصمیمگیریهــا بــدون اعمــال ســلایق، در ایــن سـامانه انجـام میگیـرد و مجـوز صـادر میشـود.» او بـا اشـاره بـه امـکان جعـل و تقلـب در مجوزهایـی کـه بهصـورت فیزیکـی صادر میشـدند، گفـت: «مـا در حـال حاضـر ایـن فرآیندها را جمـع کردیم و اکنـون وقتـی کسـی وارد سـامانه گمـرک میشـود بـه سـامانه غـذا و دارو نیــز متصــل اســت و تمــام اســتعلامها و پاســخها از طریــق اینترنـت انجـام و مجوزهـای لازم صـادر میشـود. درعینحـال ایـن اتفـاق میـان سـامانه سـازمان غـذا و دارو و وزارت صنعـت معـدن و تجـارت نیـز رخداده اسـت.» رئیـس سـازمان غـذا و دارو گفـت: «در حـال حاضـر فراینـد ثبـت کالاهـا در اتوماسـیون تقریباً کامل شـده و اگـر زنجیـره تأمین یعنـی فرایندهـای خـارج از وزارت بهداشـت نیز در اتوماسـیون کامـل شـوند، کار بـه سـرانجامش نزدیـک میشـود. در آن صـورت مـا بـا اطمینـان کامـل میتوانیـم بگوییم کـه کارها در ســازمان غــذا و دارو شــفاف شــدهاند و مســئولان میتواننــد اعــداد و ارقــام و مجوزهــا را کنتــرل کننــد. درعینحــال ایــن گزارشهــا بهصـورت شـفاف در اختیـار مخاطبـان قـرار میگیـرد و بهطورکلـی ایـن شـفافیت بـه نفـع مـردم اسـت». دینارونـد بابیـان اینکـه گزارشهایمـان در سـطوح بینالمللـی نشـان میدهـد کـه در حـوزه مقابلـه بـا قاچـاق کالاهـای سـلامت اقدامـات خوبـی انجـام دادهایـم، گفت: «مـا در این زمینه از بسـیاری از کشـورها جلوتریـم و انعـکاس بینالمللـی اقداماتمـان نیـز در این حوزه بسـیار خـوب بـوده اسـت. بهطوریکـه در جلسـات مهم سـازمان بهداشـت جهانـی از سـازمان غـذا و دارو هـم دعـوت میشـود.» وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: «سـالانه یـک و نیـم میلیـارد دلار کالای قاچـاق در حـوزه سـلامت وارد کشـور میشـود کـه بهطـور مسـتقیم بـه 3 هـزار شـغل ایـن حـوزه آسـیب میرسـاند.» رئیــس ســازمان غــذا و دارو افــزود: «آســیبی کــه از محــل قاچــاق بــه اقتصــاد کشــور وارد میشــود، بســیار بــالا ارزیابیشــده اســت و عمدتـاً نیـز در حـوزه اشـتغال اسـت کـه ایـن مسـئله بـه تولیـد ملــی آســیب میزنــد.» وی خاطرنشــان کــرد: «هزینههــای ایجــاد فرصــت شــغلی حــوزه ســلامت نیــز نســبت بــه ســایر حوزههــا، گرانتـر اسـت و طبـق برآوردهـا بـه ازای هـر 50 هـزار دلار قاچـاق در حـوزه سـلامت، یـک شـغل آسـیب میبینـد و از بیـن مـیرود؛ ضمـن اینکـه شـمار فرصتهـای شـغلی غیرمسـتقیم نیـز از ایـن رقـم بیشـتر خواهـد بـود.» دینارونــد دربــاره ورود ســالانه 15 میلیــارد دلار کالای قاچــاق بــه کشــور گفــت: «10 درصــد از ایــن میــزان بــه کالاهــای ســلامت اختصـاص دارد؛ بهطورکلـی بـازار کالاهـای سـلامت در کشـور 10 و نیـم میلیـارد دلار اسـت کـه البتـه ایـن رقـم بـدون در نظـر گرفتـن سـهم غـذا محاسـبه شـده اسـت کـه اگـر آن هـم، افـزوده شـود، این رقـم بسـیار بیشـتر خواهـد شـد.»

عمده بازار قاچاق، کالاهای بهداشتی است

رئیـس سـازمان غـذا و دارو گفـت: «عمـده قاچـاق بازار سـلامت در حـوزه کالاهـای بهداشـتی و آرایشـی اسـت و متأسـفانه حدود 50 درصــد بــازار کالاهــای آرایشــی، غیرقانونــی، غیرمجــاز و قاچـاق اسـت.» دینارونــد افــزود: «کمتــر از 5 درصــد ارزش بــازار دارویــی کشــور قاچـاق اسـت. امـا مسـئله اینجاسـت کـه اهمیـت قاچـاق در حـوزه سـلامت نسـبت بـه سـایر حوزههـا حداقـل 2 برابـر بیشـتر اسـت چـون باجـان مـردم سـروکار دارد و آسـیب آن فقط اقتصادی نیسـت. بــه همیــن دلیــل ایــن مســئله بایــد جدیتــر گرفتــه شــود.» وی خاطرنشـان کـرد: «بـرای مقابلـه بـا قاچـاق در حوزه سـلامت نیـاز به همـکاری همـه دسـتگاهها ازجمله سـازمان تعزیـرات حکومتـی، قوه قضائیـه و نیـروی انتظامی اسـت.» وی ادامه داد: «اکنون شـرایط کشـور بـرای برخـورد جدیتـر بـا پدیـده قاچـاق، مسـاعدتر شـده اسـت. چراکـه قبـلاً تحریمهـا جـدی بـود و شـرایط عـادی بر کشـور حاکم نبـود و حتـی گاهـی تأمیـن رسـمی کالاهـا از مسـیرهای غیررسـمی انجـام میشـد امـا اکنـون ایـن شـرایط وجـود نـدارد.» رئیـس سـازمان غـذا و دارو اظهـار کـرد: «انتظـار داریـم کـه واردات، فقـط از مسـیر رسـمی انجـام و با قاچـاق بهطورجـدی تـری برخورد شـود بـه آن معنـا کـه کالاهـای قاچـاق، امـکان ورود بـه کشـور را نداشـته باشـند، دسترسـی بـه کالای سـالم راحـت باشـد و از سـوی دیگـر مرزهـا کنتـرل شـوند.» ایــن مقــام مســئول ســازمان غــذا و دارو همچنیــن کنتــرل واردات کالاهــا در گمــرک و مرزهــا را کار ســختی دانســت و اظهــار کــرد: «بـرای کنتـرل واردات کالاهـا، سـامانه رهگیـری و کنتـرل اصالت کالا را راهانـدازی کردیـم تـا بـا کمک خـود مـردم، امکان شناسـایی کالای قاچـاق و غیـر اصلـی در بـازار فراهـم شـود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.