روشی جدید برای جوانتر به نظر رسیدنپوست

novindaroo - - اختصاصی -

دکتر امین حسنوند* مرضیه اسکندرزاده ** مـــیکــــــرودرم آبـــریـــــژن Microdermabrasion(،) ایــن فــرم لایهبــرداری مکانیکــی بــه علــت اثــری کــه در احیــای پیــری پوســت صــورت و کل بــدن دارد، در ســالهای اخیــر بســیار محبــوب شــده اســت. ایــن روش میتوانــد تیرگــی بــدن را برطــرف کــرده و بــا لایهبــرداری پوسـت آن را بـه پوسـتی نـرم و لطیـف و جـوان تغییـر دهـد. البتـه ایـن درمـان در مطــب میتوانــد گــران و حامــل خطــرات بهداشــتی بالقــوهای باشــد کــه همیـن امـر باعـث شـده اسـت اشـخاص بــه دنبــال جایگزینهــای امنتــر و مؤثرتــری باشــند. خوشــبختانه، یــک کــرم منحصربهفــرد لایهبــردار بــدن بــا مــوادی کــه آثــار جوانــی را در پوســت نمایــان میکنــد، فرمولــه شــده اســت کــه مشــابه بــا microdermabarasion اســت امــا بــدون زیانهــای قابــل توجــه آن. بنابرایـن یـک جایگزیـن ایمـن و مقـرون بــه صرفــه اســت.

Microdermabrasion صــورت: مزایــا و معایــب آن

خارجیتریــن لایــه پوســت بــه نــام اســتراتوم کورنئــوم، از ســلولهای مــرده تشــکیل شــده کــه یــک مانــع حفاظتــی بیرونــی را تشــکیل میدهــد و از افــت رطوبــت جلوگیــری میکنــد. همانطــوری کــه ســلولهای جدیــد جایگزیـن، بـه سـطح پوسـت مهاجـرت میکننــد، ایــن ســلولهای مــرده جــدا میشــوند. ایــن لایهبــرداری مســتمر طبیعــی پوســت، یکپارچگــی و عملکــرد پوســت را حفــظ میکنــد. باگذشــت ســالها، مهاجــرت ســلولهای جایگزیــن بــه ســطح پوســت کنــد میشــود و منجــر بــه تجمــع ســلولهای مــرده در اســتراتوم کورنئـوم میشـود کـه تغییراتـی مرتبـط بــا پیــری زودرس ایجــاد میکنــد. بنابرایــن در تــلاش بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل، افــراد زیــادی بــه یــک روش غیــر جراحــی کــه بــرای اولیــن بــار در ایتالیــا در ســال 1985 توســعه یافتــه بــود، بــه نــام میکــرودرم ابریــژن روی آوردنــد. در ایــن روش از یــک دســتگاه بــرای اســپری کــردن میکــرو کریســتالهایی بــر روی چهــره اســتفاده میکننــد کــه باعــث لایهبــرداری ســریع میشــود. ســپس بهآرامــی میکــرو کریســتالها را از ســطح پوســت پیــر جمــع میکننــد. ازآنجاکــه بــدن ایــن را بهعنــوان یــک آســیب خفیــف تفســیر میکنــد، بهســرعت مکانیســمهایی را بــرای ترمیــم ســطح پوســت بــه کار میبــرد. عـلاوه بـر ایـن از بیـن بـردن سـلولهای مــرده، دری را بــرای انتقــال مؤثرتــر مرطوبکننــده هــا و آنتیاکســیدانها بــه لایههــای پوســت بــاز میکنــد کــه میتوانــد اثــر ضــد پیــری قابلتوجهــی را داشــته باشــد. میکــرودرم ابریــژن بــا وجــود اثربخشــیاش، چندیــن عیــب دارد. نخسـت، دسـتگاه در میـان بیمـاران مشــترک اســت و بــدون اقدامــات بهداشــتی مؤثــر خطــر انتقــال پاتــوژن از راه خــون را افزایــش میدهــد. دوم، اغلــب روشهــا توســط پرســنل غیرپزشــکی انجــام میشــود کــه افزایـش خطاهـای انسـانی را بـه دنبـال دارد و در ضمــن هزینــه آن تــا 3600 دلار هـم میرسـد. البتـه بـدون در نظـر گرفتــن هزینــهای دیگــر ماننــد هزینــه مشــاوره اولیــه و ...

توســعه یــك جایگزیــن ایمــن و مقرون به صرفــه:

ایـن پاککننـده کل بـدن، تجمـع خـاک، چربــی و ســایر ناخالصیهــا را حــذف میکنــد و بــر روی پوســت شــما یــک احســاس پاکــی و نرمــی همــراه بــا یــک درخشــش روشــن و ســالم باقــی میگــذارد. خــواص لایهبــرداری آن، خشـکی و خشـنی را کـه از مشـخصات پوســت در حــال پیــر شــدن اســت، از بیــن میبــرد و بهطــور مؤثــری مزاحمهــای پوســت مثــل پینــه و آکنــه را درمـان میکنـد. حـالا در مـورد مـواد طبیعــی گنجاندهشــده در فرمولاســیون ایــن کــرم و چگونگــی عملکــرد آن در ایجــاد ظاهــری جــوان بحــث میکنیــم.

بلورهــای Amber و دانههــای ریــز Jojoba

آمبــر یــک مــاده آلــی طبیعــی مشــتق شــده از درختهــای رزیــن فسیلشــده در قلمــرو مرکــزی و شــمالی اروپــا در حــدود 45 میلیــون ســال پیــش اســت. ایــن ســنگ کــه از گذشــته در منطقــه بالتیــک بــرای درمــان بســیاری از بیماریهــا، اســتفاده میشــده اســت، اکنــون در جوانســازی پوســت نیــز بــه خاطــر ترکیبــات ترپــن حاضــر در آن نقـش دارد زیـرا ایـن ترکیبـات خـواص مهـار رادیکالهـای آزاد و ضـد پیـری را بــه آن میدهنــد. مــاده دیگــری بــا خــواص لایهبــرداری بــه نــام دانههــای ریــز جوجوبــا )کــه بهعنــوان اســترهای جوجوبــا شــناخته میشــود( وجــود دارد کــه در اصــل از روغــن جوجوبــا بــه دســت آمــده اســت. دانههــای ریــز جوجوبــا انتخابــی ایــده آل بهعنــوان لایهبــردار پوســت بــدون برجــای گذاشــتن هرگونــه خــراش هســتند. عــلاوه بــر ایــن اســترهای جوجوبــا بــرای بهبــود هیدراتاســیون پوســت مناســب هســتند چراکــه ترکیــب شــیمیایی آن خیلــی شــبیه ســبوم انســانی اســت )مــاده روغنــی کــه بهطــور طبیعــی پوســت را مرطــوب میکنــد(. عــلاوه بــر آن اســترهای جوجوبــا فراینــد ضدالتهابــی نیــز دارنــد.

مخلوط چای آنتیاکسیدان:

تمــاس مکــرر بــا اشــعه مــاوراء بنفــش جریــان مزمنــی از رادیکالهــای آزاد بــه راه میانــدازد کــه بهنوبــه خــود اســترس اکســیداتیو را تحریــک میکنــد و ایــن باعــث میشــود ســاختارهای پوســت بهآرامــی از بیــن بــرود و چینوچــروک، فرورفتگــی و خطــوط ریــز در آن ظاهــر شــود. لایهبــرداری منظـم اجـازه میدهـد تـا عصـاره چـای قرمــز، ســبز و ســفید راحتتــر در پوســت نفــوذ کننــد و بــا رادیکالهــای آزاد و اســترس اکســیداتیو مقابلــه کننــد. مـدت طولانـی اسـت کـه فوایـد پوسـتی چـای سـبز را بـه پلـی فنـل قـوی، اپـی گالوکاتچیـن ‪-3-) Epigallocatechin(‬ گالات، نســبت دادهانــد. عصــاره چــای قرمــز دارای یــکدوم پانــچ آســپالاتین aspalathin() اسـت کـه یـک فلانوئید نـادر اسـت و باعـث افزایـش غلظتهای سوپراکسـید دیسـموتازSOD() در مقابل رادیکالهــای آزاد میشــود و همچنیــن اسـیدهای آلفـا هیدروکسـی را که محرک رشــد ســلولهای جدیــد و کاهــش ســرعت فراینــد پیــری پوســت اســت، افزایـش میدهـد. درنهایـت چـای سـفید آنزیمهــای تجزیهکننــده پروتئینهــای ســاختاری کلاژن و الاســتین را مهــار میکنــد و نیــز ماننــد دیگــر چایهــای ذکــر شــده دارای قــدرت آنتیاکســیدانی اســت.

عصاره جلبك دریایی:

‪Chondrus crispus‬ یــک شــکل از جلبــک دریایــی قرمــز موجــود در اقیانــوس اطلــس اســت کــه بهعنــوان یــک نرمکننــده بــرای کمــک بــه صافـی و آبرسـانی پوسـت پیـر عمـل می کنــد .

روغن نعناع:

روغـن نعنـاع حـاوی غلظـت بالایـی از منتــول اســت کــه احســاس خنکــی و آرامــش را بــه پوســت میدهــد. ایــن اثــر طــراوت، همــراه بــا خــواص ضــد دردی، ضـد میکروبـی و قارچـی روغـن نعنـاع باعـث میشـود کـه یـک ترکیـب ایــده آل بــرای معالجــه پوســت پــس از لایهبــرداری باشــد. منبع: ‪life extension magazine‬

‪August 2016‬ * گــروه فارماکولــوژی، دانشــکده داروســازی، دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان ** دانشــجوی داروســازی، دانشــکده داروســازی، دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.