ادامه از صفحه 10

novindaroo - - حکیمخانه -

لازم بـه ذکـر اسـت کـه بـا تغییر شـکل و واحـد دارو کـد دارو نیـز تغییـر میکنـد. بهعنـوان مثـال کپسـول آموکسـي سـیلین 500 میلیگــرم بــا کــد 00077 کپسـول آموکسـي سـیلین 250 میلیگـرم بـا کـد 00076 سوسپانســیون آموکســي ســیلین 250 میلیگــرم بــا کــد 00078 اســت.

بیمه بودن یا نبودن داروها:

اســتعلام اینکــه داروي مــورد نظــر در تعهــد ســازمان بیمــه مربوطــه اســت یــا خیــر را مشــخص میکنــد.

بیمارســتاني بــودن یــا نبــودن داروهــا:

داروهایــي کــه تعهــد پرداخــت آنهــا بیمارسـتاني اسـت در صورتي بیمه محسوب میشــوند کــه مهــر پزشــک صادرکننــده نسـخه دارویي بیمارسـتاني بـوده و همچنین در داروخانههــای بیمارســتاني توســط ســازمان بیمــه قابــل پرداخــت میباشــند.

حضـور در دفتـر اسـناد بـودن یـا نبـودن داروهـا:

اگــر شــرایط پرداخــت دارویــي حضــور در دفتــر اســناد یــا پرونــدهای بــود، حتمــاً میبایســت جهــت اخــذ دارو بهصــورت بیمــهای ، بیمــار بهصــورت حضــوري بــه سـازمان بیمـه موردنظـر مراجعه کـرده و پس از تشـکیل پرونـده و تائیـد حضوري نسـخه دارویـي خـود بـه داروخانه مراجعه و نسـخه خــود را بهصــورت بیمــهای تهیــه نمایــد.

سقف تجویز داروها:

محدودیتــي اســت کــه توســط ســازمانهای بیمــه در تعــداد داروهــاي تجویــزي توســط پزشــک تجویــز میشــود. بهعنــوان مثــال ســقف تجویــز شــربت اکســپکتورانت 3 عــدد، ســقف تجویــز قــرص سفیکســیم 20 عــدد اســت. )محدودیــت ســقف تجویــز بیشــتر در نســخ تأییدیــه کاربــرد دارد.(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.