نگاهی به 2 داروی جدید

novindaroo - - ذره بین -

داروی اول:

نام ژنریک: ‪Adefovir Dipivoxil‬ نامتجاری: ®Hepsera گــروه فارماکولــوژی: آنتیویــرال )آنالــوگ نوکلئوتیــدی غیــر حلقــوی( اشکال دارویی:

Tab.10mg موارد مصرف: ضد عفونت مزمن هپاتیت B فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک: ایــن دارو از طریــق کلیــه دفــع شــده و پیــک اثــر آن بیــن یــک تــا 4 ســاعت اســت. مقدار مصرف: 10mg یکبــار در روز کــه طــول مــدت درمــان بســتگی بــه نظــر پزشــک و بــر اســاس آزمایشهــای گرفتــه شــده از مریـض در جهـت کاهـش ویـروس و منفــی شــدن تســت HBsAg اســت. نکته: چنانچــه کلیرانــس کلیــوی حــدود ‪20- 49 ml/ min‬باشــد، دوز ‪10 mg/ po‬بایــد هــر 48 ســاعت مصــرف شــود و اگــر کلیرانــس کلیــوی ‪10-19 ml/ min‬باشــد، ایــن دوز بایــد هــر 72 ســاعت مصــرف شــود. در صورتــی کــه بیمــار تحــت همودیالیــز باشــد بایــد دوز داور بهصــورت ‪10 mg‬هــر 7 روز یکبــار و بعــد از اتمــام جلســه دیالیــز مصــرف شــود.

عوارض جانبی احتمالی:

هماچــوری، آســتنی، اســیدوز لاکتیــک، نارســایی کبــد، تهــوع، اســتفراغ، هپاتومگالــی همــراه بــا اســتئاتوز، تــب، ســینوزیت، اســهال، نفــخ، ســردرد، ســوءهاضمه، فارنژیــت، دردشــکم، گلوکــوزوری، راش، ســرفه، خــارش و نارســایی کلیــه. احتیاطات و منع مصرف این دارو: 1- منــع مصــرف در بیمارانــی کــه بــه دارو حساســیت دارنــد. -2 ایمنــی و کارایــی ایــن دارو در کــودکان مشــخص نیســت. -3 در ســالمندان بایــد بــا احتیــاط مصــرف شــود.

تداخلات دارویی:

داروهــای نفروتوکســیک مثــل آمینوگلیکوزیدهــا میتواننــد موجــب افزایــش خطــر ســمیت کلیــوی شــوند. فراهمــی زیســتی آدفوویــر افزایــش مییابــد در مصــرف همزمــان بــا ایبوپروفــن. عــوارض جانبــی ایــن دارو در مصــرف همزمــان بــا گانســیکلوویر و والگانســیکلوویر افزایــش مییابــد. ریباوریــن میتوانــد موجــب افزایــش ســمیت کبــدی ایــن دارو گــردد. ایــن دارو موجــب کاهــش اثــرات درمانــی تنوفوویــر میشــود. مصـرف در دوران بـارداری: ایـن دارو جـزو گـروه C اسـت. مصــرف در دوران شــیردهی: مصــرف ایــن دارو در دوران شــیردهی توصیــه نمی شــود.

نکتههای مهم برای بیماران:

-1 کنتــرل عملکــرد کبــد در حیــن مصــرف ایــن دارو -2 کنتــرل عملکــرد کلیــه در حیــن مصـرف ایـن دارو و بیمارانـی کـه اختلال کلیــوی دارنــد و یــا مصرفکننــدگان داروهــای نفروتوکســیک. 3- مصـرف دارو نیـاز بـه شـکم خالـی و یـا پـر نـدارد.

داروی دوم:

نامژنریک: Alefacept نامتجاری: ®Amevivie گروه فارماکولوژی: ایمونوساپرسیو اشکال دارویی: INJ(vial).15mg موارد مصرف: آنتیپســوریاتیک )پســوریازیس پــلاکدار مزمــن متوســط تــا شــدید در بیمارانــی کــه کاندیــد فتوتراپــی یــا درمــان سیســتمیک هســتند( فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک: ایـن دارو یـک پروتئیـن ایمونوساپرسـیو بــوده کــه بــا فعالیــت لنفوســیتها مخالفــت کــرده و درنهایــت باعــث کاهــش و ‪CD8+T- Cell‬و CD4+ در خــون میشــود و نیمهعمــر حذفــی ایـن دارو بعـد از تزریـق وریـدی آن 270 ســاعت اســت. مقـدار مصـرف: در بزرگسـالان 15mg بهصــورت عضلانــی و هفتــهای یکبــار بــرای 12 هفتــه ســپس یــک دوره 12 هفتــهای دیگــر درصورتیکــه تعــداد CD4 هـا و ‪T- Cell‬هـا نرمـال باشـد و حداقـل 12 هفتـه از دوره درمـان قبلـی بیمــار ســپری شــده باشــد. نکته: چنانچــه شــمارش CD4 هــا کمتــر از ‪Cells/mm3 250‬ باشــد بایــد از مصــرف ایــن دارو خــودداری گــردد و اگــر CD4 هــا بــه مــدت یــک مــاه زیــر ‪Cells/ mm3 250‬ بمانــد بایــد مصــرف دارو قطــع شــود.

عوارض جانبی احتمالی:

بدخیمــی، عفونــت، التهــاب و درد در محــل تزریــق دارو، MI، ســرگیجه، مشــکلات در عــروق کرونــر، خونریــزی، لــرز، خــارش درمحــل تزریــق، تشــکیل آنتیبــادی، ایجــاد واکنشهــای حساســیتی، فارنژیــت، ســرفه، تهــوع، میالــژی، درد، تــوده در محــل تزریــق.

احتیاطــات و منــع مصــرف ایــن دارو:

عدم استفاده در افراد حساس به دارو. عدم استفاده در بیماران HIV مثبت. عــدم اســتفاده در بیمــاران دارای بیماریهــای بدخیمــی سیســتمیک. عــدم اســتفاده در بیمــاران دچــار عفونتهــای فعــال و شــدید و احتیــاط مصــرف در بیمــاران دارای عفونتهــای معمولــی و در معــرض بدخیمــی. ایمنــی و کارایــی ایــن دارو در کــودکان مشـخص نیسـت، بنابرایـن تجویـز فقـط بـا نظـر پزشـک. در هنــگام مصــرف در ســالمندان و جوانــان احتیــاط شــود.

تداخلات دارویی:

از مصــرف همزمــان ایــن دارو بــا ســایر ایمونوساپرســیوها و در هنــگام پرتودرمانــی بایــد اجتنــاب کــرد زیــرا باعــث ضعــف ایمنــی شــدید میشــود. مصــرف در دوران بــارداری: ایــن دارو جــزو گــروه B بــوده امــا فقــط در صــورت نیــاز شــدید مصــرف شــود. مصــرف در دوران شــیردهی: مصــرف در دوران شــیردهی توصیــه نمیگــردد.

نکتههای مهم برای بیماران:

هــر نوبــت تزریــق میبایســت محــل تزریــق را حداقــل یــک اینــچ بــا محــل قبلــی فاصلــه داد. بایـد از تزریـق دارو در نواحـی دردنـاک، کبـود و یـا سـفت اجتنـاب کـرد. چنانچــه بــارداری پــس از 8 هفتــه از دریافــت دارو اتفــاق افتــد بایــد ســریعاً بــه پزشــک اطــلاع داده شــود. بیمــار قبــل از شــروع درمــان بــا ایــن دارو بایــد از نظــر وجــود توبرکولــوز مخفـی بررسـی و در صـورت وجـود آن درمــان را شــروع کنــد.

دکتر محمدرضا نیسیان فارماکولوژیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.