بهکارگیریدرمناصبمشورتی

راهکار استفاده از تجربه پزشکان سالمند

novindaroo - - اختصاصی - احمد حلت

تعریــف بازنشســتگی را همــه کمابیــش میدانند. بازنشسـتگی همان رهایـی از کار و شـغل و نشسـتن در منـزل و اسـتراحت و پرداختـن بـه امـوری اسـت کـه دیگـر شــغل و حرفــه محســوب نمیشــوند و بیشــتر تفریــح و اســتراحت بــه حســاب میآینــد. در جوامعــی کــه هویــت افــراد بــر اســاس شــغل و حرفــهای کــه بــه آن مشــغول هســتند، تعییــن میشــود، بــرای خبرگانــی کــه بــه خاطــر شــغل و حرفـهای کـه دارنـد مـورد احتـرام خـاص و عامانــد، بازنشســتگی چیــزی جــز کابــوس پوچــی و بیهویتــی نمیتوانــد باشـد. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه افـراد شـاغل در جایگاههـای قدرتمنـد و مقتـدر جامعــه بــه هیچوجــه زیــر بــار اتفــاق بازنشســتگی نمیرونــد و بــه اشــکال مختلـف میخواهنـد بـه هـر قیمتـی کـه هسـت جایـگاه شـغلی والا و ارزشـمندی کــه بــه زحمــت تصاحــب کردهانــد را حفـظ کننـد. ایــن پافشــاری افــراد ســالخورده بــرای رهـا نکـردن منصـب و مشـاغل حسـاس و کلیــدی ضمــن اینکــه فرصــت روی کار آمــدن و رشــد و تربیــت افــراد کارکشــته جــوان را میگیــرد، بــه دلیــل انعطافپذیــری پائیــن ذاتــی افــراد کهنسـال، مانـع از رشـد مجموعـهای کـه ایـن سـالخوردگان در رأس آن قـرار دارنـد میشــود و درنتیجــه تــاوان ســرکارماندن افراد سـالخورده را تشـکیلات و سـازمانی کــه ایــن اشــخاص در رأس آن قــرار دارنــد، میپردازنــد. در جامعــه پزشــکی ایــن روحیــه فــرار از بازنشســتگی و پافشــاری بــرای اشــتغال تـا لحظـه از پـا افتادگـی مطلـق بیشـتر بـه چشـم میخـورد. پزشـکان و متخصصیـن امـور بهداشـت و درمـان بـه خاطـر مسـیر سـخت و دشـواری کـه بـرای رسـیدن بـه ســطوح عالــی تخصــص طــی کردهانــد، احســاس میکننــد کــه در ازای ســالهای طولانــی جوانــی کــه هــدر دادهانــد، حــق دارنـد تـا لحظـه از کارافتادگـی مطلـق در حرفـه خود مشـغول باشـند. حـال آنکه هر چـه یـک حرفـه حسـاستر و تخصصیتر باشــد، افــراد مشــغول در ایــن حرفههــا بایــد ذهنــی تیزتــر و جســمی ســرحالتر و حواســی جمعتــر داشــته باشــند. حــال آنکـه بـا گذشـت عمـر و پیر شـدن طبیعی انسـان سطح هشـیاری و سـلامتی جسم و ذهـن افـت غیرقابلانـکاری پیـدا میکنـد کـه حتـی بـا داروهـای تقویتـی و دوپینگی هـم قابـل جبـران نیسـت. از ســوی دیگــر کمبــود متخصــص کارآزمــوده و باتجربــه همیشــه وجــود دارد و اینکــه انتظــار داشــته باشــیم یــک فــرد متخصــص همزمــان بــا یــک فــرد معمولــی از کار بازنشســته و خانهنشــین شـود هــم انتظــار معقولــی نیسـت و بـه معنــای محرومســازی جامعــه از نعمــت حضــور کارآزمودههایــی اســت کــه اکثـر اوقـات بـا تشـخیص کارشناسـانهای کــه میدهنــد، مانــع اتــلاف هزینههــای بیشــماری میشــوند. بـه نظـر میرسـد اگـر تدبیـری اندیشـیده شـود که افراد متخصـص و کارآزمـوده در هـر رشـتهای )بخصوص حـوزه درمـان و بهداشـت( بـا بالارفتـن سـن در مشـاغل مشــورتی و انجمنهــا و حلقههــای خبـرگان بـه کار گرفتـه شـوند و در ازای تصمیمـات و مشـاورههای کارشناسـی که میدهنـد، دسـتمزد و حقوقـی شایسـته و برازنـده تقدیـم آنهـا گـردد، ضمـن اینکه جوانترهـا فرصـت بالاآمـدن و شـکوفایی و ابــراز وجــود پیــدا میکننــد، همزمــان هــم میتواننــد از نظــرات کارشناســی و تخصصـی افـراد پیر و خبـره رشـته کاری خــود بهرهمنــد شــوند. ایجــاد و پیادهســازی سیســتمی کــه در آن خبــرگان کهنســال بهجــای خانهنشــینی در انجمنهــای مشــورتی ترجیحـاً مجـازی و مبتنـی بـر اینترنـت، بـه ارائـه مشـورت بپردازنـد، کار سـادهای نیســت و نیــاز بــه فرهنگســازی و تـلاش فـراوان دارد. امـا ثمـره آن مسـلماً بیشــتر و ســودمندتر از یکهتــازی پیــران و کهنســالان و از دور خــارج شــدن جوانــان مســتعد و تحمــل دســتگاههای قدیمــی خواهــد بــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.