بررسی تداخات دارویی

novindaroo - - اختصاصی - دکتر محمدرضا نیسیان فارماکولوژیست

نسخه 1 بیمــار خانمــی اســت 36 ســاله کــه بهطــور همزمــان از داروهــای Methotrexate و Acitretin اســتفاده مینمایــد: R/ Tab.Methotrexate 5mg

‪N=1 Box‬ روزی نصف قرص Cap.Acitretin 25mg N=100 روزی یک عدد نتیجه تداخل: مصـرف همزمـان ایـن دو دارو موجـب افزایـش ریسـک بـروز هپاتیـت شـده، بنابرایـن مصـرف تـوأم آنهـا توصیـه نمیشـود. نسخه 2 بیمــار مــردی اســت 57 ســاله کــه بــه علــت ناراحتــی قلبــی از داروی دیلتیــازم اســتفاده مینمایــد و اکنــون بــه علــت ابتــلا بــه عفونــت تنفســی پزشــک بــرای ایشــان آزیترومایســین تجویــز نمــوده اســت:

R/ ‪Cap. Azithromycin 250mg N=6‬ شب اول 2 عدد باهم سپس شبی یک عدد TDS Tab.Diltiazem 60mg N=100 نتیجه تداخل: مصــرف همزمــان باعــث افزایــش غلظــت پلاســمایی آزیترومایســین شــده و میتوانــد موجـب افزایـش ریسـک سـمیت قلبـی شـود. بنابرایـن بهتـر اسـت از مصـرف همزمـان ایـن دو دارو اجتنـاب شـود. نسخه 3 بیمـار خانمـی اسـت 62 سـاله، کـه بـه علـت ابتـلا بـه آرتریـت روماتوییـد و عفونـت ادراری از داروهــای متوتروکســایت و کوتریموکســازول اســتفاده مینمایــد: R/ ‪Tab. Co-trimoxazole 400/80mg N=60‬ صبح 2 عدد و شب 2 عدد ‪Tab. Methotrexate‬ 5mg N=20 2 قرص جمعهها نتیجه تداخل: مصـرف همزمـان ایـن 2 دارو باعـث افزایـش بـروز تضعیـف مغـز اسـتخوان و آنمـی مگالــو بلاســتیک ناشــی از داروی متوتروکســایت میشــود. بنابرایــن پیشــنهاد میگــردد در حیـن مصـرف بیمـاران از نظـر علائـم سـمیت خونـی بهدقـت پایـش شـوند. در غیـر ایـن صـورت ترجیحـاً از مصـرف همزمـان اجتنـاب شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.