نحوه همکاری با نشریه نوین دارو .1

novindaroo - - صفحهآخر -

از ارسال مقالات علمی و تخصصی و تحلیلهای صاحب نظران و کارشناسان بهصورت تایپی همراه با مشخصات کامل نویسنده و یک قطعه عکس پرسنلی با ذکر ماخذ استقبال میکنیم. .2 نشــریه در رد، قبول، ویرایش، اصــلاح و یا تلخیص مطالب مختار است. .3 مقالات ارسالی بههیچ عنوان مسترد نمیشود. .4 مســئولیت مطالب چاپ شده بر عهده نویسنده بوده و نشریه هیچگونه تعهدی نسبت به مواضع اعلام شده نخواهد داشت. .5 آرا و نظــرات منــدرج در مقــالات، نامههــا و.... لزوما نظر گردانندگان نشریه نیست. .6 هرگونه مســئولیت آگهیها و نیازمندیهای مندرج در نشریه نوین دارو بر عهده شــخصیت حقیقی یا حقوقی آگهی دهنده و متقاضیان استفاده از خدمات این آگهیها و نیازمندیها است و نشریه نوین دارو در این موارد هیچگونه مسوولیتی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.