عضوهیئ مکتممدیرله،انجمعل دار دنارموییوسادر گزاینایراهنیگنفیتبا سگوتویندارو

novindaroo - - گزارش - پدیده مظفری

نهمیـن نشسـت فصلـی انجمن علمـی داروسـازان ایــران در حالــی در دیمــاه برگــزار میشــود کــه محوریــت ایــن نشســت «مکملهــا و داروهــای گیاهـی» اسـت. در ایـن خصـوص و بـرای کسـب اطلاعــات بیشــتر در مــورد وضعیــت مصــرف مکملهــا در جامعــه بــا «علــی ســبحانیان، عضــو هیئتمدیــره انجمــن علمــی داروســازان ایــران و عضـو هیئتعلمـی دانشـکده داروسـازی دانشـگاه آزاد» بـه گفتوگـو نشسـتیم کـه در ادامـه خواهیـد خوانـد. در حــال حاضــر وضعیــت مصــرف مکملهــا در کشــور چگونــه اســت؟ در طـی 20 سـال گذشـته علیرغـم اینکـه انتظـار میرفــت کیفیــت غذاهــای مــا رو بــه بهبــودی بگـذارد، اینگونـه نشـد. مـا در کشـور شـاهد ایـن مسـئله بودیـم کـه کیفیـت غـذا، میـوه، سـبزی و کلاً تمامــی خوراکیهــای ایرانــی شــرایط بدتــری را نسـبت بـه سـالهای گذشـته پیـدا کرد. اسـتفاده از کودهــای شــیمیایی، عــدم رســیدگی بهموقــع و موردنیـاز به دام و غذاهای دامی سـبب شـده اسـت کــه یکســری المانهایــی از ویتامینهــا و مــواد معدنـی و مغـذی در مـواد غذایـی مـا کـم شـود. ایـن امـر باعـث شـده اسـت کـه ایرانیهـا بیـش از گذشـته بـا کمبـود ویتامینهـا روبـهرو شـده و درنتیجــه بــه اســتفاده مصنوعــی از ویتامینهــا و مـواد موردنیـاز بـدن رو بیاورنـد. بـه همیـن دلیـل اســت کــه در بررســیهای اخیــر دیــده میشــود کــه مصــرف مصنوعــی ویتامینهــا در کشــور رو بـه افزایـش اسـت. دسترسی مکملها به چه صورت است؟ در خصـوص مصـرف و دسترسـی مکملهـا بایـد ایــن موضــوع را در نظــر گرفــت کــه بههرحــال مکملهــا دارو نیســتند و مشــکلات دارویــی را ندارنـد. مثـلاً بـرای تهیـه دارو نیـاز بهوقـت قبلـی و مراجعـه بـه پزشـک، پرداخـت ویزیـت و گرفتن نســخه هســت. همچنیــن اســتفاده خودســرانه از مصـرف داروهـا میتوانـد اثـرات جبرانناپذیـری را بـر بـدن انسـان بگـذارد. درصورتیکـه مصـرف مکملهـا ایـن مشـکلات را نـدارد و بـرای تهیـه آنهــا نیــاز بــه مراجعــه بــه پزشــک تهیـه نسـخه و مشـکلات بیمـه و غیره نیسـت و اثـرات منفـی دارویـی نیـز در آنهـا مشـاهده نمیشـود. هرچنـد کـه بهتـر اســت حتــی مکملهــا نیــز زیــر نظـر پزشـک اســتفاده شـود و در صـورت نیـاز و بـا تجویــز و صلاحدیــد پزشــک مصــرف گــردد، امــا بههرحــال کــم بــودن دردســرهای تهیــه مکملهــا نسـبت بـه داروهـا و دسترســی آســانتر آن مســلماً مصرف آن را بــرای مــردم راحتتــر می کنــد . آیــا بــه نظــر شــما جامعــه بهانــدازه کافــی بــا مکمملهــا آشــنایی دارنــد؟ هنــوز مصــرف مکملهــا در ایــران آنگونــه کــه بایــد نهادینــه نشــده اســت. مثــلاًلالا در شهرســتانهای کوچکتــر و روســتاها بــه دلیــل مصــرف بیشــتر غذاهــای محلــی و اســتفاده از لبنیــات، میــوه و ســبزیهای تــازه و دسترســی بیشــتر مــردم بــه محصــولات باکیفیــت محلــی اســتفاده از مکملهــا همچنــان پاییــن اســت. امــا در کلانشــهرها و شــهرهای بزرگتـر بـه دلیـل عـدم دسترسـی مـردم بـه ایـن محصـولات و درنتیجـه روبـرو شـدن بیشـتر مردم بـا کمبـود انـواع ویتامینهـا و رژیـم غذایـی غلـط و ماشـینی احسـاس نیـاز بیشـتری بـه اسـتفاده از مکملهــا وجــود دارد. ایــن نظریــه درســت اســت کــه گفتــه میشــود مصــرف مکملهــا در کشــور غیرمنطقــی و بیرویــه اســت؟ اینکـه گفتـه میشـود مصـرف مکملهـا در کشـور غیرمنطقـی اسـت، حرف علمی و درسـتی نیسـت. بههرحــال همــه میدانیــم کــه بــدن بــه یکســری از ویتامینهــا و مــواد مغــذی و معدنــی نیــاز دارد کــه کمبــود هــر یــک از آنهــا میتوایتوانــد اثــرات زیــان بــاری را بــر روی بــدن بگــذارد و اگــر بــا اسـتفاده درسـت و بهینه از مـواد غذایی و میوه و ســبزیهای ایــن ویتامینهــا تأمیــن نشــود، بایــد از راههــای دیگــر و یتا مین هــا ی موردنیــاز بــدن را تأمیـن کـرد و بهترین روش آن اســتفاده از مکملهلهــا اســت. باعرضــــــه داروهـای گیاهـی در داروخانههــههــای گیاهــی کــه بهتازگــی مجــوز تأســیس گرفتــه، موافقیــد؟ در خصــوص ایــن موضــوع کــه برخــی از دوســتان و همــکاران از مکملهلهــا بهعنــوان داروهــای گیاهــی نــام میبرنــد و نــام محــل عرضــه آننهــا را داروخانههــای گیاهــی گذاشـتهاند، بایـد گفـت کـه ایـن موضـوع اصـلاً خوشــایند نیســت. درســت اســت کــه برخــی از مکملهـا ریشـه گیاهـی دارنـد، برخـی حیوانـی و برخـی شـیمیایی امـا اطـلاق نـام داروهـای گیاهی بــرای آنهــا مناســب نیســت. زیـرا وقتـی نـام دارو روی آنهـا گذاشـته میشـود دیگـر بایـد قطعـاً بـا تجویز پزشـک و با نسـخه در اختیـار بیمـار قـرار بگیـرد و محـل عرضـه آن نیـز صـد در صـد داروخانههـا میشـود. ایـن موضـوع و ایـن نامگـذاری اشـتباه فقـط باعـث سـردرگمی بیمــار، پزشــک، داروخانــه، عطــاری و در کل جامعــه میشــود و بهتــر آن اســت کــه مکملهــا بـا همـان نام مکمـل به مـردم شناسـانده شـود و از اسـتفاده از نـام داروهـای گیاهـی خـودداری کنیـم. پـس بـا تنظیـم درسـت واژههـا جامعـه را بایـد از سـردرگمی نجـات داد. داروســازان درزمینــهٔ آشــنایی مــردم بــا مکملهــا چــه نقشــی میتواننــد داشــته باشــند؟ بهتریـن راهـکار بـرای مصـرف مکملهـا عـلاوه بــر مراجعــه بــه پزشــک میتوانــد مراجعــه بــه داروخانههــا و مشــاوره گرفتــن از داروســازان حاضــر در داروخانههــا باشــد. بههرحــال داروســازانی کــه ســالها زحمــت کشــیده، علــم و دانــش کســب کردهانــد بــرای ایــن در داروخانههــا حضــور دارنــد کــه بتواننــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن مــردم را مشــاوره دهنــد. دسترسـی بـه داروسـازان نیـز راحـت و بیدغدغـه اســت. تنهــا مســئلهای کــه باقــی میمانــد ایــن اســت کــه مــردم و بیمــاران بایــد ایــن موضــوع را در نظــر بگیرنــد کــه بــرای داروســازی کــه ســالها درس خوانــده و کســب دانــش کــرده و اینـک وقـت میگـذارد و بـه بیمـار در داروخانـه مشــاوره میدهــد و اطلاعــات و دانــش خــود را در خدمــت بیمــار میگــذارد، بهتــر اســت کــه ماننــد ســایر کشــورها حــق مشــاوره پرداخــت شــود. ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه حــق داروســاز نیــز ضایــع نشــود. ایــن حــق مشــاوره بههرحــال بایــد بــه طریقــی پرداخــت شــود. حـال اگـر کشـور و دولـت تصمیـم میگیـرد کـه بیمـار مبلغـی را بهعنـوان حـق مشـاوره پرداخـت نکنـد، پـس دولـت بایـد ایـن مبلـغ را به داروسـاز پرداخـت کنـد. ایـن موضـوع امـری طبیعی اسـت و در تمامـی کشـورهای دیگـر نیـز سـالیان سـال اســت کــه اجرایــی میشــود. همچنیــن عــلاوه بــر اینکــه باعــث دلگرمــی داروســازان میشــود، باعــث میگــردد داروســاز بــا رغبــت بیشــتری بـرای مشـاوره بیمـاران وقـت بگـذارد و درنتیجـه جامعـه نیـز اعتماد بیشـتری نسـبت بـه داروسـازان پیـدا کنـد و داروسـاز نیـز جایـگاه واقعـی خـود را در جامعـه پیـدا میکنـد. ایـن مشـکل البتـه هنـوز پابرجــا اســت و در ســطح مدیریتــی بحثهایــی همچنــان باقیمانــده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.