بررسی جایگاه فرایند جذب داروساز بیمارستانی در پروتکلهای دارویی بیمارستانها حرکت به سمت استانداردهای جهانی

novindaroo - - گزارش - پدیده مظفری

یکــی از شــاخههای داروســازی کــه در دهههـای گذشـته کمتـر بـه آن توجـه شـده و بهنوعــی از نظرهــا دور مانــده اســت، داروســازی بیمارســتانی و بالینــی اســت. اگرچــه اخیــرا نــگاه ویژهتــری بــه ایــن موضــوع شــده و وزارت بهداشــت تــاش دارد کارهـای مهمـی در ایـن زمینـه انجـام دهـد، امـا همچنـان در بیـن بیمارسـتانهای کشــور قبــول ایــن موضــوع بــا مقاومــت روبروســت. معــاون نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر ســازمان غــذا و دارو در گفتوگــو بــا نویــن دارو، بخــش داروســازی بیمارســتانی و داروســازی بالینــی را یکــی از زیرمجموعههــای داروســازی دانســت کــه بخشــی از داروســازان میتواننــد فعالیــت خــود را در آن متمرکــز کننــد. مصطفـی کریمـی بـا بیـان اینکـه در داروسـازی بالینــی، همــکاران بیشــتر بــا پزشــک و بیمــار طـرف هسـتند و خدماتشـان بیشـتر بـا ایـن دو گــروه عجیــن اســت، گفــت: «در داروســازی بیمارســتانی داروســاز بایــد بهنوعــی تهیــه و تــدارک دارو را بــرای بیمــاران بســتری در بیمارســتان فراهــم کنــد کــه ایــن فراینــد، بهنوعــی تهیــه دارو در بیمارســتان اســت. در بیمارســتانهایی کــه همــکاران مــا در آنجــا بهعن ـوان داروس ـاز بیمارس ـتانی مش ـغول ب ـه کار هسـتند، واحدهایـی بـرای بخـش تهیـه و تدارک دارو بهمنظــور تهیــه و فرمولــه کــردن دارو در داخــل خــود بیمارســتان ایجــاد شــده اســت.» وی افـزود: «از آنجـا کـه برخـی داروهـا بایـد بـا دوزهـای خاصـی بـه بیمـاران ارائـه شـود و ایــن دوزهــا قابــل تهیــه از بــازار نیســت، لــذا یکســری از داروهــا بهعنــوان داروهــای بیمارســتانی در پروتکلهــای درمانــی بیمارسـتانها تعریـف شـده و آنجـا همـکاران داروسـاز بیمارسـتانی حضـور دارنـد کـه بنـا بـه دوز تشـخیصی پزشـک مربوطـه، آنهـا را تهیـه و آمـاده مصـرف بـرای بیمـاران کننـد.» کریمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بــرای تثبیـت جایـگاه داروسـاز بالینـی چـه اقداماتـی انجــام شــده اســت؟ تصریــح کــرد: «در چنــد ســالی کــه ایــن موضــوع مطــرح شــده، کارهــای بســیاری انجــام شــده اســت. بحــث اول آم ـوزش داروس ـازان بالین ـی و بیمارس ـتانی بـود کـه خوشـبختانه در پروتکلهـای آموزشـی دانشــگاههای علــوم پزشــکی و داروســازی کشــور قــرار گرفــت و درنهایــت داروســازانی در ایــن رشــته فارغالتحصیــل شــده و جــذب بیمارســتانها شــدند. در حــال حاضــر پروتکلهــای دارویــی و درمانــی خیلــی از بیمارســتانها بــر اســاس جــذب داروســاز بیمارسـتانی و بالینـی انجـام میگیـرد. درواقـع میتــوان گفــت فعالیتهــای زیــادی در ایــن زمینــه انجــام شــده و بــه ســمتی حرکــت میکنیـم کـه بـه اسـتانداردهای جهانـی در ایـن زمینــه نزدیــک شــویم.» وی در خصــوص آســیبهای وارد شــده بــه زنجیــره تأمیــن داروهــای بیمارســتانی بــر اثــر مشــکالت نقدینگــی ایــن روزهــای صنعــت داروسـازی، تصریـح کـرد: «بـا توجـه بـه اینکـه تهیـه، تـدارک و خریـد دارو وابسـته بـه نقدینگی اســت و ایــن نقدینگــی بایــد توســط بیمههــا پرداخــت شــود امــا مطالبــات بیمارســتانها بابــت خریــد دارو انجــام نمیشــود کــه ایــن مسـئله مشـکالت زیـادی را بـه وجـود خواهـد آورد. طبیعتـا مـا تـا زمـان خاصـی میتوانیـم از اندوختههــای بیمارســتانی در بحثهــای مالــی اســتفاده کنیــم. وقتــی ایــن اندوختههــا تمــام شـود متأسـفانه دیگـر پولـی بـرای خریـد دارو باقـی نمیمانـد و خریـد دارو هـم اگـر صـورت نگیـرد قطـع بـه یقیـن در چرخـه درمـان بیماران دچـار مشـکالت عدیـده و جـدی خواهیـم شـد کـه میتوانـد پروتـکل درمانـی بیمـار را دچـار خدشــه کنــد و خــدای نکــرده بیمــاران مــا در ایـن زمینـه ضررهـای زیـادی ببیننـد.» کریمــی در پایــان در تشــریح وضعیــت کنونــی ایــن صنعــت، عبــارت «هماکنــون در نقطــه سربهســر هســتیم» را بــه کار میبــرد و خاطرنشــان میکنــد: «تأکیــدات و پیگیریهــای زیــادی از ســالها قبــل شــروع شـده و حتـی در بحـث طـرح تحـول سـالمت هـم بـه ضـرورت توجـه بـه آن اشـاره شـد، امــا سیاســتها در جهتــی پیــش رفــت کــه در حـال حاضـر دیگـر نزدیـک بـه وضعیـت بحــران هســتیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.