سرمقاله

novindaroo - - گزارش -

بحرانــی بــه نــام مطالبــات ســنگین بیمــه ا ی

رسول دیناروند معــاون وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان غــذا و دارو مطالب ـات بیمارس ـتانها و مراک ـز درمان ـی س ـنگین شـده و ایـن موضـوع یکـی از چالشهـای امـروز داروســازان و بیمارســتانها بهحســاب میآیــد. هنـوز وقفـهای ایجـاد نشـده امـا اگـر ایـن مشـکل و معضــل بدهــی بیمههــا بــه بیمارســتانها و از طـرف دیگـر بدهـی بیمارسـتانها بـه شـرکتهای دارویـی و تجهیـزات پزشـکی حل نشـود، مشـکل اساســی بــروز میکنــد. بــروز مشــکل یعنــی برگشـت بـه بحـران. بـا توجـه بـه ایـن حجـم از مطالبـات، ممکـن اسـت تمـام زحمـات سهسـاله اخیـر در حـوزه دارو دچـار آسـیب جـدی شـود. در حــال حاضــر ایــن بدهیهــا بــه یــک ســال رسـیده و ممکـن اسـت تمـام زحمـات داروسـازان و معاونته ـای غ ـذا و دارو و همچنی ـن زحم ـات سهســاله اخیــر در ایــن حــوزه را دچــار خدشــه و آســیب جــدی کنــد. امــروز میــزان مطالبــات بیمارســتانها و مراکــز دارویــی از ســازمانهای بیمــه و همچنیــن بدهــی آنهــا بــه شــرکتهای دارویـی و تجهیـزات پزشـکی بـه نقطه شـکنندهای رسـیده اسـت. از 11 هـزار میلیـارد تومـان بدهـی بـه بیمارسـتانهای کشـور، 30 درصـد، بـه عبارتـی 3 هــزار و 500 میلیــارد آن مربــوط بــه دارو و تجهیـزات پزشـکی اسـت. زمانـی که بیمارسـتانها از سـازمانهای بیمهگـر پولـی دریافـت نمیکننـد، بالطبــع بیمارســتانها تــوان پرداخــت مطالبــات ش ـرکتهای دارو پخ ـش و ای ـن ش ـرکتها ت ـوان پرداخـت مطالبـات تأمینکنندههـا را نداشـته و بـا مش ـکل نقدینگ ـی مواج ـه میش ـوند. بدهیهــای ســنگین، شــرکتهای دارویــی را بــه نقط ـه ش ـکننده رس ـانده اس ـت. هش ـدار میدهی ـم کـه بـرای آسـیب ندیدن پرداختـی حداقلـی بیماران جهــت دارو و تجهیــزات پزشــکی، ایــن مشــکل هرچ ـه س ـریعتر بای ـد برط ـرف ش ـود. ســازمانهای بیمهگــر و دولــت بایــد کمــک کننــد تــا بیمارســتانها زودتــر بتواننــد بدهیه ـای خ ـود را ب ـا ش ـرکتهای داروی ـی و تجهیـزات پزشـکی تسـویه کننـد. اگـر زنجیـره تأمیـن دارو قطـع شـود بـه زمـان زیـادی نیـاز داریـم تـا دوبـاره ایـن زخـم یـا مشـکل، التیـام یاب ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.