خاصه خبر

novindaroo - - گزارش -

یســنا بهمنــش دبیــر ســتاد مرکــزي اطالعرســانی دارو و ســموم ســازمان غــذا و دارو گفــت: «مراکــز اطالعرســانی دارو و ســموم، ارائــه دهنــده نوعــي خدمــات مشــاورهاي در مــورد داروهــا و ســموم هســتند کــه مخاطبــان ميتواننــد بــا شــمارهگیری 1490 و یــا ،1590 بــه مرکــز اطالعرســانی داروهــا و ســموم همــان منطقــه دانشــگاهي متصــل شــده و از مشــاوره دارویــي از طریــق تلفــن بهــره برنــد.» مصطفــی اســماعیلی رئیــس اداره آرایشــی بهداشـتی سـازمان غـذا و دارو در خصـوص افزایـش تقلـب در لـوازم آرایشـی قاچـاق گفـت: «بیشـترین عوارضـی کـه از اسـتعمال مـواد تقلبـی از مراجـع ذیصـالح گـزارش شــده، در رابطــه بــا مــواد تزریقــی ماننــد بوتاکـس و ژل اسـت.» ســعدا... پرویــزی رئیــس اداره مــواد و داروهــای تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو، گفــت: «ســاالنه 3 میلیــون و 300 هـزار مـرگ در جهـان، ارمغـان مشـروبات الکلــی اســت.» عبدالعظیـم بهفـر معـاون پژوهشـي سـازمان غــذا و دارو گفــت: «ایــران ميتوانــد بــه قطــب تولیــد و صــادرات محصــوالت غذایــي حــالل تبدیــل شــود.» محمــود بیگلــر، مدیــرکل نظــارت و ارزیابــی تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی سـازمان غـذا و دارو گفـت: «بـا توجـه بـه اینکــه حمایــت از شــرکتهای تولیــدی در اولویــت برنامههــای مــا قــرار دارد، ایـن مسـئله را در مجامـع مختلـف مطـرح و تــا جایــی کــه امــکان حمایتهــای عملـی وجـود داشـته، فرآیندهـا را اصـالح کردهایــم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.