متولیانی که داروی

novindaroo - - گزارش - فرحناز احمدی

صنعــت داروســازی بهعنــوان یــک صنعــت اســتراتژیک در کشــور بایــد از اهمیــت ویــژهای برخــوردار باشــد و همــه تــالش و همــت مســئوالن و دولتمــردان ایــن باشــد کــه بــرای حفــظ اســتقالل و شــکوفایی هــر چــه بیشـتر ایـن صنعـت تـالش کـرده و راه را بـرای حضـور سـرمایهگذاران داخلـی و خارجـی بـه ایـن آن بـاز کننـد. کاری کـه چنـدی اسـت متأسـفانه آنطـور کـه بایـد و انتظــار مــیرود از دولتمــردان دیــده نمیشــود. مشــکالت نقدینگــی ایــن روزهــای صنعــت نوپــای داروســازی کشــور مشــکلی اساســی اســت کــه میطلبــد بــرای از ریشــه کنــده نشــدن آن تدابیــری مهــم و اساســی و البتــه اجرایــی اندیشــیده شــود. بدقول ـی بیمهه ـا و ب ـه قول ـی مش ـکالت مالــی و ناهماهنگــی در تخصیــص بودجــهای در ایــن وزارت خانــه راه را بــرای صنعتگــران حــوزه دارو ســخت کـرده اسـت. صنعـت داروسـازی ایـران بعــد از تالشهــای بیوقفــه و رســیدن ب ـه خودکفای ـی باورنکردن ـی اکن ـون ک ـه بــه قلههــای افتخارآمیــز خــود نزدیــک میشــود، از پــا افتــاده و نفسهایــش گویــی بــه شــمارش افتــاده اســت.

دولــت از مظلومتریــن صنعــت کشــور حمایــت نمیکنــد

«شــاید بتــوان گفــت داروســازی جــزو مظلومتریــن صنایــع در کشــور بــه شــمار میآیــد.» ایــن جملــهای اســت کــه یکــی از اعضــای هیئتمدیــره ســندیکای صاحبــان صنایــع داروهــای انسـانی در خصـوص صنعت داروسـازی و مشــکالت اخیــر نقدینگــی در ایــن صنعــت بــه زبــان مــیآورد. مرتضــی خیرآبــادی میگویــد: «شــاید داروســازی جــزو مظلومتریــن صنایــع باشـد. اگـر دولـت 10 درصـد اقداماتـی کـه در صنایـع خودروسـازی، پتروشـیمی یـا صنایـع وابسـته انجـام داد، در حـوزه داروسـازی انجـام مـیداد، امروز اشـتغال و ضریــب نفــوذ باالیــی در کشــورهای اطـراف داشـتیم.» او توضیــح میدهــد: «در چنــد ســال گذشــته بیشــترین رشــد در حــوزه بیوتکنول ـوژی را داش ـتیم. چن ـد ش ـرکتی کــه در ایــن زمینــه فعــال هســتند، خصوصــی هســتند و بیــش از 3 هــزار فرص ـت ش ـغلی ایج ـاد کردهان ـد و ی ـک میلی ـارد دالر ب ـرای کش ـور صرفهجوی ـی شـده امـا کسـی از مـا حمایـت نکـرده اســت. ایــران در بســیاری از حوزههــا مثــل بیوتکنولــوژی نســبت بــه کشــورهای منطقــه در جایــگاه باالتــری ق ـرار دارد و ای ـن موضوع ـی اس ـت ک ـه خیلـی از کشـورها باورشـان نمیشـود.» ایــن عضــو هیئتمدیــره ســندیکا، بــه بیمـاران دیالیـزی کشـور اشـاره میکنـد و بـا بیـان اینکـه 27 هـزار بیمـار دیالیزی ایرانــی بــا اختــالف قیمــت یکششــم داروهـای خارجـی درمـان شـدند، ادامـه میدهـد: «اغلـب اوقـات داروی بیمـاران MS و بیمـاران دیالیـزی در دسترسشـان بـوده اسـت امـا دولـت نتوانسـته از مـا حمایـت کنـد.» خیرآبــادی در ادامــه گالیههــای خــود از عدمحمایــت نهادهــای دولتــی میگویــد: «مــا بارهــا گفتهایــم کــه تنهـا 10 درصـد از منابعـی کـه بـه صنایع دیگــر اختصــاص میدهیــد را صــرف داروسـازی کنیـد تـا ببینیـد چـه اتفاقـی در ایــن حــوزه خواهــد افتــاد و چقــدر اشــتغال در ایــن زمینــه ایجــاد خواهــد شــد.» 10 ســال گذشــته دوران افــت صنعــت داروســازی کشــور بــه شــمار مــیرود دیرکــرد پرداختهــای بیمــهای و مشـکالت نقدینگـی بیشـترین موضوعـی اســت کــه فکــر فعــاالن ایــن حــوزه را درگیــر کــرده اســت. اکنــون زمــان آن رسـیده کـه جایگاه خـود را در صـادرات بـه کشـورهای همسـایه محکـم کنیـم اما متأسـفانه مسـائل مالـی موجـود اگـر بـه همیــن شــکل پیــش رود، حتــی شــاید روی تولیــد نیازهــای داخلــی نیــز اثــر منفـی بگـذارد چـه برسـد بـه صـادرات.

بی ـش از 16 دانشـ کده داروسـ ازی در کشـور فعـال شـده اسـت

محمــود نجفــی عــرب، یکــی دیگــر از اعضـای هیئتمدیـره سـندیکای صاحبان صنایــع داروهــای انســانی بــا تأکیــد بــر پویایــی ایــن صنعــت و انطبــاق بــا شـرایط روز بـرای رفـع نیازهـای کشـور میگویــد: «صنعــت داروســازی بعــد از انقــالب یکــی از صنایــع پیشــرو بــود. بسـیاری از داروسـازان متعهـد کشـور در جهــت بازســازی دســتاوردهای پیشــین و توســعه صنعــت اقدامــات شایســتهای انجــام دادنــد و خوشــبختانه توانســتند داروهــای موردنیــاز کشــور را تــا حــد قابــل قبولــی تأمیــن کننــد.» او اضاف ـه میکن ـد: «صنع ـت داروس ـازی درگذشــته پیشــرفتهای بســیار زیــادی داشــت امــا متأســفانه در ده ســال اخیـر دچـار افـت شـد و ایـن صنعـت نتوانســت خــود را بــا شــرایط جهانــی منطبــق کنــد و منابــع موردنیــاز بــرای توسـعه و بهروزرسـانی آن در اختیـارش قــرار نگرفــت.» نجفـی بـا تأکیـد بـر اینکـه امـروز یکـی از مســائل جــدی کمبــود منابــع بــرای بهروزرســانی در حــوزه ســختافزاری و نرمافــزاری اســت، میگویــد: «در حـوزه نرمافـزاری بیـش از 16 دانشـکده داروس ـازی در کش ـور فعالش ـده ک ـه در حــال تربیــت نیــرو هســتند. امــا بــرای تأمیــن نیــاز خــود بــه ســختافزار، مسـئوالن کشـور بایـد بـه مـا توجـه کنند تـا در جهـت توسـعه صـادرات و تأمیـن نیازهــای درونــی کشــور خدایناکــرده عقــب نمانیــم. نوآوریهایــی کــه در حــوزه صنایــع داروســازی رخداده غرورآفریــن اســت. مــا از بســیاری از کشـورهای مشـابه خـود در ایـن بخـش جلــو هســتیم.» او بــه طــرح تحــول ســالمت اشــاره میکنــد و توضیــح میدهــد: «در جریــان طــرح تحــول نظــام ســالمت، مشــکالت زیــادی ازنظــر پرداختهــا بــه وجــود آمــد. در ســال گذشــته در همیــن زمــان تنهــا هــزار میلیــارد تومــان از دولــت بسـتانکاری ایجـاد شـده بـود درحالیکــه امــروز ایــن رقــم افزایــش پیداکــرده و بــه بیــش از 2 هــزار و 500 میلیــارد تومــان از دســتگاههای دولتــی و غیردولتــی رســیده اســت. در زمینــه تجهیــزات هــم حــدود 2هـزار میلیـارد تومـان از دولت بسـتانکار هسـتیم و ای ـن میتوان ـد چالشه ـای زیــادی بــرای ایــن صنایــع ایجــاد کنــد. علیرغــم توجــه مســئوالن وزارت بهداشـت، ایـن مطالبـات همچن ـان وص ـول نش ـده و شــرکتها را درگیــر کــرده اســت.»

وابســتگی دارو بــه پرداخــت هــای دولتــی

افزایــش وابســتگی صنعــت داروســازی کشــور بــه پرداختیهــای دولتــی بــر کســی پوشــیده نیســت. ایــن نقدینگی؛ چالش اساسی این روز موضوعــی اســت کــه عبــاس کبریایـیزاده، رئیـس سـندیکای صاحبـان صنایــع داروهــای انســانی نیــز بــر آن تأکیــد دارد. او معتقــد اســت کــه وابســتگی صنعــت دارو ظــرف 4 ســال بـه پرداختهـای دولتـی، 5 برابـر شـده اس ـت و اگ ـر فق ـط پرداخ ـت بدهیه ـا، 2 مــاه عقــب بیفتــد، داروخانــه تعطیــل می شــو د . کبریایــی زاده میگویــد: «بــرای مثــال در دولــت قبلــی میــزان پرداخـت از جیـب مـردم بــرای هزینههــای درمانــی 67 درصــد بــود و داروخانههــای خصوصــی در ســال 91 کمتــر از 50 میلیــارد تومــان بــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی وابســتگی داشـتند امـا در سـال 59، رقـم وابسـتگی بــه بیمههــا بــه 250 میلیــارد تومــان رسـید. اگـر اکنـون صـدای داروخانههـا درآمــده، بــه دلیــل ایــن اســت کــه وابســتگی تولیدکنندههــای دارویــی و داروخانههــا بــه بیمــه بیشــتر شــده اســت.» رئیــس ســندیکای صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی تأکیــد میکنــد: «هرچنــد دولــت میخواهــد فشــار کمتــری بــه مــردم وارد شــود امــا نبایــد ایــن فشــار بــه تولیدکننــدگان منتقــل شــود.» کبریایــی زاده 22 کشــور در دنیــا را هــدف شــر کت ها ی د ا ر و یــی ا یــر ا ن می د ا نــد

و در ایــن خصــوص میگویــد: «در حــال حاضــر بـازار دارویـی عـراق، سـوریه و روسـیه بـه داروهـای ایرانـی خـوب پاسـخ داده و پیشبینــی میشــود کــه از ســال 2017 میـالدی شـاهد صـادرات بیشـتری از داروهــای ایرانــی باشــیم.» او ب ـا اش ـاره ب ـه وضعی ـت ص ـادرات در ســالهای گذشــته؛ ســالهای ‪83 28،‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.