7 شیوه طبیعی برای مبارزه با آنفلوانزا

novindaroo - - گزارش -

آنفلوانــزا. دقیقــًا در ایــن موقــع از ســال، شــما میشــنوید کــه همــه در مــورد آن صحبــت میکننــد. زمانــش رســیده کــه واکســن خــود را دریافــت کنیــد، چــه گونــهای از ایــن بیمــاری اکنــون در اطرافتــان وجــود دارد و غیــره. ویــروس آنفلوانــزا عمدتــا بــا یکــی از ســه نوعــی کــه بهعنــوان ،A

B‬ و ‪C شــناخته میشــوند، بــه دســتگاه تنفســی حملــه میکنــد. هنگامــی کــه شـما بیمـار میشـوید، بدنتـان بـه یـک میــدان نبــرد در ســطح میکروســکوپی بــدل میگــردد کــه ویــروس در آن رژه مــیرود و شــروع بــه تســلط بــر ســلولهای شــما و کشــتن آنهــا میکنـد. متأسـفانه هیـچ درمـان واقعـی بــرای یــک ویــروس وجــود نــدارد؛ بنابرایــن ایــن درمانهــای خانگــی بــا هــدف کاســتن از عالئــم و قــوی نگهداشــتن بــدن شــما تــا حــد امــکان بــرای مبــارزه بــا ویــروس هســتند.

-1 مایعــات شــفاف فــراوان بنو شــید

آیــا هیــچ کلیشــهای بیشــتر از ایــن میتوانــد وجــود داشــته باشــد؟ احتمــاالً خیــر. آیــا بــه معنــای بیفایــده بــودن ایــن توصیــه اســت؟ قطعــا نــه. گاهــی اوقـات، کلیشـهها بنـا بـه دالیلـی کلیشـه هسـتند. بسـیاری از اوقـات، خودمـان بـه دنبـال یـک درمـان سـریع میگردیـم و از اص ـول اولی ـه غفل ـت میکنی ـم. ب ـه چن ـد دلی ـل مه ـم اس ـت ک ـه مایع ـات بنوش ـید؛ اولیــن آنهــا تــب اســت. آنفوالنــزا تــب باالیــی ایجــاد میکنــد کــه باعــث میش ـود ع ـرق کنی ـد؛ درنتیج ـه، مایع ـات در بـدن شـما کاهـش مییابـد. همچنیـن ایــن یــک حــس مشــترک اســت کــه نی ـاز ب ـه هیدرات ـه نگهداش ـتن ب ـدن خ ـود بـرای حفـظ عملکـردش داریـد و بیشـتر از همیشــه زمانــی کــه بیمــار هســتید، نیــاز بــه آن داریــد. عــالوه بــر مــوارد فــوق، نوشــیدن آب بهانــدازه کافــی، اثــر مســتقیمی بــر میــزان راحتــی شــما دارد. مرطــوب نگاهداشــتن غشــاهای مخاطــی میتوانــد بــه رقیــق شــدن ترشــحات کمــک کنــد. شما نیاز خواهید داشت به… گوشتابه) آب تازه و خنک چای سوپ مرغ (بهویژه دستورالعملها مصـرف مایعـات، مانند سـوپ مـرغ، آب یا چـای را بـه خاطر بسـپارید. اشـتهای شـما کـم خواهـد شـد و معـده شـما بهراحتـی میتوانــد بخــش زیــادی از تغذیــه و آب بدنتـان را از ایـن طریـق تأمیـن نمایـد.

۲. چای زنجبیل گرم تند

زنجبیــل بــرای هــر چیــزی کــه باعــث ناخوشــی شــما میشــود، مفیــد اســت. ناراحتــی معــده، احتقــان، تهــوع، التهــاب ... هرچــه کــه نــام ببریــد. هنگامــی کــه احس ـاس بیم ـاری میکنی ـد، ی ـک فنج ـان چـای زنجبیـل داغ، لـرز را از بیـن خواهـد بــرد، بــه رفــع احتقــان کمــک میکنــد و حتـی برخـی از دردهـای وحشـتناکی کـه داریــد را بهبــود میبخشــد. مطالعـات متعـددی نشـان دادهانـد کـه ایـن نوشــیدنی میتوانــد شــما را از داخــل تــا خــارج گــرم کنــد؛ زیــرا جینجرولهــا (یکــی از اجــزای اصلــی تشــکیلدهنده زنجبیـل) ممکـن اسـت بـا کاهش سـرعت رونـد شـکلگیری لختههـا، موجـب بهبـود گـردش خـون شـوند. و آن درد عضالنـی آزاردهنــده؟ ایــن درد درنتیجــه حملــه همهجانبــه بــدن شــما بــه ایــن ویــروس اسـت. التهـاب حـاد بافـت ماهیچه، پاسـخ بــدن بهصــورت پروتئینهــای مختلــف و ســلولهای ســفید خونــی اســت کــه بهسـرعت اقـدام بـه حـذف ویروسهـای مهاجـم میکننـد. دو بازیگـر اصلـی در این میــان، پروســتاگالندینها و لکوترینهــا هسـتند کـه هـر دو واسـطههای قدرتمندی بــرای التهــاب هســتند، امــا جینجرولهــا میتواننـد عملکـرد آنهـا را آهسـته کننـد؛ بنابرایـن التهـاب را کاهـش داده و درنتیجـه، درد را تســکین میدهــد. درواقــع یــک جوشــانده میســازید کــه در هنــگام برخــورد بــا ریــزوم ســختی کــه زنجبیــل نــام دارد، ضــروری اســت. اســتخراج ترکیبــات از گیاهــان ســخت، کمــی دشــوارتر اســت؛ بنابرایــن آن را بهآرامـی روی حـرارت کـم بـه مـدت نیـم سـاعت میجوشـانند تـا همـه ایـن مـواد شــفادهنده زنجبیلــی آزاد شــوند. معمــوالً لیمــو و عســل را بــه جوشــانده اضافــه میکنیــم تــا آن را حتــی خوشمزهتــر ســاخته و مزایــای لیمــو و عســل را نیــز دریافــت کنیــم. شما نیاز خواهید داشت به… تازه 5 سانتیمتر ریشه زنجبیل تازه عسل لیمو آبخنک - 4 فنجان * ایـن طـرز تهیـه بـرای 4 فنجـان اسـت. اگــر مایلیــد میتوانیــد آنهــا را اضافــه یـا کـم کنیـد. دستورالعملها زنجبی ـل را ب ـه ش ـکل دای ـره ب ـرش داده و آنهــا را در یــک قابلمــه کوچــک قــرار دهیــد. حــرارت را کــم کــرده و آب را بهآرامــی بــه جــوش آوریــد. روی آن را پوشــانده و اجــازه دهیــد بــرای حداقــل 25 تــا 45 دقیقــه بــا مالیمــت بجوشــد. اگــر میخواهیــد میتوانیــد اجــازه دهیــد تــا در طــول شــب دم شــود و جوشــانده غلیظتـری داشـته باشـید؛ امـا لزومـی بـه ایــن عمــل نیســت. ایــن مایــع را صــاف کــرده، داخــل لیــوان موردعالقــه خــود بریزیـد و یـک حلقـه لیمـو تـازه و مقداری عس ـل ب ـه آن اضاف ـه کنی ـد. ل ـذت ببری ـد!

۳. مرهم ساده

ای ـن مره ـم بیزحم ـت، ب ـرای ش ـبهایی اســت کــه دردهــای عضالنــی بســیار شــدید داریــد. ایــن ترکیــب محتــوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.