بررسی تداخات دارویی

novindaroo - - گزارش - دکتر محمدرضا نیسیان فارماکولوژیست

نسخه 1 بیمـار آقایـی اسـت 43 سـاله کـه در حـال تـرک اعتیـاد بـه تریـاک بـوده و بـه همیـن خاطـر از داروی متـادون اسـتفاده میکنـد و پزشـک جهـت کنتـرل اضطـراب بـرای ایشـان داروی کلردیازپوکسـاید تجویـز نمـوده اسـت: R/ ‪Tab.Methadone 20mg N=100‬ BD ‪Tab.Chlordiazepoxide 10mg‬ روزی 3 عدد N=50 نتیجه تداخل: مصــرف همزمــان موجــب دپرســیون تنفســی شــدید و تهدیدکننــده زندگــی مخصوصــا در دوزهــای غیرمعمــول شــده و موجــب خوابآلودگــی شــدید میشــود. بنابرایــن توصیــه میشــود کــه بنزودیازپینهــا مثــل کلردیازپوکســاید بــا احتیــاط زیـاد و بـا کنتـرل دوز، تجویـز شـوند. نسخه 2 بیمـار خانمـی اسـت 36 سـاله اسـت کـه بـه علـت بیمـاری اسـکیزوفرنی از داروی کلرپرومازیـن اسـتفاده میکنـد و پزشـک دیگـری بـرای ایشـان بـه علـت پنومونـی لووفلوکساسـین تجویـز نمـوده اسـت: R/ ‪Tab. chlorpromazine 25mg N=100‬ TDS ‪Tab.Levofloxacin 500mg‬ روزی یک عدد N=7 نتیجه تداخل: کلرپرومازیی ـن موج ـب طوالن ـی ش ـدن QT در EKG میش ـود. بنابرای ـن مص ـرف همزم ـان 2 داروی ف ـوق موج ـب افزای ـش خطـر آریتمـی قلبـی تهدیدکننـده زندگـی میشـود. لـذا 2 داروی فـوق بایـد بااحتیـاط و کنتـرل دوز مصـرف شـوند. نسخه ۳ بیمار خانمی است 46 ساله که به علت آریتمی و فشارخون باال از داروهای زیر استفاده مینماید: R/ ‪Tab.Quinidine 200mg N=100‬ TDS صبحها یک عدد N=50 Tab.Amiloride-H نتیجه تداخل:

مصـرف همزمـان ممکـن اسـت موجـب کاهـش اثـرات ضـد آریتمـی کینیدیـن و ایجـاد آریتمـی در بیمـار شـود. بنابرایـن مصــرف همزمــان ایــن 2 دارو توصیــه نمیشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.