درمان سرماخوردگی در بزرگساالن

novindaroo - - گزارش - دکتر جواد خدادادی متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی قم

ســرماخوردگی بــه التهــاب مختصــر و خــود محــدود راههــای تنفســی فوقانــی اطــالق میشــود کــه اغلــب مـوارد خفیـف آن نیـاز بـه مداخلـه درمانـی نداشـته امـا در مـوارد متوسـط و شـدید درمـان عالمتـی بـا گروههـای دارویــی مختلــف بــه شــرح زیــر توصیــه میشــود : ‪1) AnalgeSics: Acotaminophen 650mg‬

‪q 4-6h)‬ ‪2) Antihistamin / Decongestant‬ ترکیــب آنتیهیســتامین و دگونژســتان ارجــح بــوده و آنتیهیســتامین بهتنهایــی بــه علــت عــوارض آن توصیــه نمیشــود. در صــورت اســتفاده از آنتیهیســتامین نســل Combinations: اول داروی زیــر توصیــه میشــود: ‪Diphenhydramine25-50 mg q 4-6 h‬ ‪3) Nasal Spray:‬ ‪Intranasal Cromolyn sodium:‬ ‪q 6-8 h‬ 1paff

‪Iprotropium Bromide (Nasal)‬ اســپریهای گلووکورتیکوئیــدی داخــل بینــی توصیــه نمی شــو د . ‪4) Antitussive:‬ ‪Dextromethorphon 30mg q 6-8 h‬ ترکیبات کدئین توصیه نمیشود. ‪5) Decongestans:‬ ‪oral: psodoephedrine‬ Topical: اس ـتفاده بیش ـتر از 72 س ـاعت از ترکیب ـات موضع ـی ب ـه علـت عارضـه ‪Rebound Rhimtis‬ توصیـه نمیشـود . ‪6) zinc:‬ اگــر چــه در کاهــش عالئــم شــدت و طــول مــدت سـرماخوردگی مؤثـر اسـت امـا بـه علـت عـوارض مثـل ‪Irreversible anosmia‬ توصیــه نمیشــود . ‪7) vitamin c:‬ ویتامیــن ث نقشــی در درمــان ســرماخوردگی نداشــته و مطالع ـات اخی ـر نق ـش پیش ـگیرانه آن را نی ـز زی ـر س ـؤال بردهانــد . ‪60mg q 4-6 h :‬

‪8) Antibiotics:‬ آنتیبیوتیکهــا هیچگونــه نقشــی در درمــان ســرماخوردگی نداشــته و اســتفاده از آنهــا بهجــز ایجــاد مقاومــت تأثیــر دیگــری نــدارد . برخـی پزشـکان بـا مشـاهده ترشـحات رنگی در اواسـط دوره ســرماخوردگی اقــدام بــه تجویــز آنتیبیوتیــک مینماینــد، درصورتیکــه ایــن ترشــحات جزئــی از سـیر طبیعـی یـک سـرماخوردگی بـدون عارضـه بـوده و نشــانه عفونــت ثانویــه باکتریــال نیســت . ‪Deconsetantes , Salin Nasal spry , Expectorants‬ : 9)‬ ایــن ترکیبــات تأثیــر اندکــی در درمــان ســرماخوردگی دارنــد . ویتامینهــا و محصــوالت herbal نقــش ثابــت شــده قابلتوجهــی در درمــان و پیشــگیری ســرماخوردگی ندارنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.